Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Αριθμ. Πρωτ:17256

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ημ/νία: 03/12/2021

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

                                                                                                                

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Κοιν:     1. κ. Δήμαρχο,

2. κ. κ. Αντιδήμαρχοι,

3. οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων Δήμου,

4. οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων Δήμου,

5. Εκπρόσωποι Τοπικών Οργανώσεων

6. οι Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων.

 

Καλείστε σε Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ  ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σικυωνίων, η οποία, θα διεξαχθεί την 15η Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις για την λήψη  απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  σχετικά  με την κατάρτιση  Προσχεδίου Προϋπολογισμού   και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σικυωνίων έτους  2022.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

& Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Σκαρμούτσος

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν .4555/2018 η συνεδρίαση     επαναλαμβάνεται (Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ  ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  την  16η  Δεκεμβρίου   2021  ημέρα Πέμπτη  και ώρα  13:00.

 

 

Σημειώσεις:

  1. Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης: https://us05web.zoom.us/j/5202693575?pwd=eUZBWnkwVGp0VENwQ3JORHp1aGFIUT09

    Meeting ID: 520 269 3575

    Passcode: Tz1sQR

  2. Ανάρτηση Προσχεδίου Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ)στην Ιστοσελίδα του Δήμου:www.kiato.gov.gr.
  3. Οι απόψεις σας υποβάλλονται το αργότερο έως και 14 Δεκεμβρίου 2021.

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e- mail:   d-sikyon@otenet.gr

 

Εισήγηση για διαβούλευση Προϋπολογισμό και ΟΠΔ έτους 2022

Ανακεφαλαίωση εσόδων – εξόδων

 

 

Print Friendly, PDF & Email