Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 28-11-2011

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 24528
Κιάτο 24 Nοεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τ Δημοτικ.. Σύμβουλο κ.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.- Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για το έργο «Συντήρηση-ανακαίνιση γηπέδου ποδοσφαίρου ανατολικής Τραγάνας Κιάτου».

2.- Εγκριση πρακτικών πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποπεράτωση επισκευαστικών εργασιών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς».

3.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση δαπανών.

4.- Ανάκληση της αριθμ. 250/2010 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής και ορισμός Δικηγόρου σε Αγωγή της Καρβουτζή Παναγιώτας και λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) κατά του ΟΑΕΔ και του Δήμου, σχετικά με την απασχόλησή τους σε πρόγραμμα Stage.

5.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση Ζάγκα Μαρίας και λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης.

6.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση Πικούνη Αικατερίνης χας Χρήστου και λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης.

7.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση Χάϊδα Βασιλικής και λοιπών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων και λοιπών σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης.

8.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση Ράπτη Νικολάου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης.

9.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Ανακοίνωση δίκης, προσεπίκληση
σε αναγκαστική παρέμβαση της ΔΕΥΑΣ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά του Δήμου Σικυωνίων και λοιπών, σχετικά με καταβολή αποζημίωσης για ζημιές σε όχημα Ιωάννη Λιάκη.

10.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για νομική αντιμετώπιση στην υπόθεση ψεκασμών με φυτοφάρμακα δίπλα από το 3ο Δημοτικό σχολείο Κιάτου από την Γεωργούση Ουρανία , μετά από την αριθμ. 452/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

11.- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλλων διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου.

12.- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη λειτουργία και επιβολή τελών νεκροταφείου Τ.Κ. Μποζικών.

13.- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή τελών νεκροταφείου Τ.Κ. Γονούσας.

14.- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων από το 2012 στον Δήμο Σικυωνίων.

15.- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τελών για διενέργεια υπαίθριων διαφημίσεων στο Δήμο Σικυωνίων.

16.- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων στην Δ.Ε. Φενεού.

17.- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τρόπου είσπραξης τελών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών στην Δ.Ε. Φενεού.

18- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση οδοποιϊας Τ.Κ. Πανοράματος».

19 .- Εγκριση καταστάσεως απόρων του Δήμου και Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναγκαιότητα λήψεως διατακτικής προμήθειας αναγκαίων ειδών για τη διατροφή τους.

Print Friendly, PDF & Email