Πρόσκληση ΟΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (05.08.2020)

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

20η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη  5 Αυγούστου 2020

Κιάτο 31/07/2020

αρ. πρωτ.: …6683…

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Μυττά Ιωάννη
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ημερήσια διάταξη
1. Έγκριση σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και του Δήμου Σικυωνίων για την: «Τεχνική Υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) από τον Δήμο Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
2. Έγκριση σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και του Δήμου Σικυωνίων για την: «Τεχνική Υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) από τον Δήμο Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου : ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ Τ.Κ. Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
3. Έγκριση σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και του Δήμου Σικυωνίων για την: «Τεχνική Υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) από τον Δήμο Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου : ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ».
4. Έγκριση σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και του Δήμου Σικυωνίων για την: «Τεχνική Υποστήριξη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) από τον Δήμο Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ».

 

5. Έγκριση σχεδίου 2ης τροποποίησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με έργο «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας (Β’ ΦΑΣΗ) και Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας».
6. Τροποποίηση της από 28/08/2019 συναφθείσας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για την υλοποίηση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠ. ΟΔΩΝ Νο 3 ΚΑΙ Νο 4 (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΧΟΥΝΗ-ΚΛΗΜΕΝΤΙ-ΒΕΛΙΝΑ) π/υ 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μόνο ως προς τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5 αυτής.
7. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ ΤΚ ΦΕΝΕΟΥ.
8. Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2019.
9. Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία».
10. Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001  με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία».
11. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (107/2020 ΑΟΕ) για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.  Κλήσεις κλείνω κλείσεις σταματήσει
12. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
13. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)», για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2020.
14. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης,  μετά το 6302/22.07.2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, επί αιτήματος κ. Χαράλαμπου Καριπίδη.
15. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της 116/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου .
16. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης η μη ένδικων μέσων κατά της 120051/21.07.2020 απόφασης του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
17. Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους, για την εγγραφή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 151.352,60€ προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών,  που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού covid-19, σύμφωνα με το 30520/21.05.2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
18. Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους.
19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email