Πρόσκληση Ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  6/12/2019

           Αρ. πρωτ.:14879

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην  Ε ι δ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η του Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)

την 11η Δεκεμβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις

του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης

στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.       Ψήφιση  Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2020 .

 

Print Friendly, PDF & Email