Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  20/07/2021

Αριθ.  Πρωτ.:8397

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

(δια περιφοράς ) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,

που θα διεξαχθεί  την  20η Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ  σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/

11-03-2020, την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου

Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν.

4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων», στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
2.      Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου με τίτλο «Προσεισμικός Έλεγχος  Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων», στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

 

Print Friendly, PDF & Email