Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  6/07/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 6940

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

(με τηλεδιάσκεψη ) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,

που θα διεξαχθεί  την  8η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ  σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/

11-03-2020, την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου

Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν.

4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Έγκριση – Επικαιροποίηση του  Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σικυωνίων .

 

Print Friendly, PDF & Email