Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  14/06/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 5889

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  έκτακτη και κατεπείγουσα  (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, λόγω της σοβαρότητας του θέματος που ακολουθεί και η οποία θα  διεξαχθεί την Δευτέρα 14η  Ιουνίου 2021 και ώρα 21:00 μ.μ,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, την υπ΄αριθ.

πρωτ.18318/13-03-2020 και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στο παρακάτω θέμα.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.    Έγκριση της αριθ. 67/2021 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση της 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ περί αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης».

 

 

Print Friendly, PDF & Email