Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                      Κιάτο  31/05/2021

Αριθ.  Πρωτ.: 5306………

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών  (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  την Δευτέρα 31η  Μαΐου 2021 και ώρα 15:30 μ.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στο παρακάτω θέμα.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Ανάκληση της αριθ. 69/2021 και λήψη νέας με θέμα:  «Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2021 και πρόσληψη υδρονομέα στο πλαίσιο λειτουργίας του αρδευτικού έργου Λαύκας , Καστανιάς» .
2.      Αποστολή αιτήματος για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2021-2022».
3.      Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ. 1 ιδ Νόμου 3852/2010)
4.      Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2021σύμφωνα με την 139/2021 απόφαση  Οικ. Επιτροπής

 

Print Friendly, PDF & Email