Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  30-12-2020

Αριθ.  Πρωτ.:13798

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών

ημερομηνιών  (δια περιφοράς) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  την Τετάρτη  30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:30’ μ.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α Θ Ε Μ Α      Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Έγκριση Έκθεσης εκτίμησης αγοράς ακινήτων που βρίσκονται  στη θέση «Βάλτος» ή «Μπαρλασά», της Δ.Ε. Σικυωνίων, του Δήμου  Σικυωνίων.
2.    Μετατροπή της «Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Σικυωνίων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.)» σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης  σύμφωνα  με την αριθ. 2/2020 απόφαση της ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε
3.    Έγκριση της αριθ. 30/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση ή μη εισόδου εξόδου οχημάτων στη θέση Μπαλεϊκα τη Κκοινότητας Κ. Διμηνιού»

 

Print Friendly, PDF & Email