Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  6/5/2020

          Αρ. πρωτ.:3347

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

 

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  Έ κ τ α κ τ η    δ ι α   Π ε ρ ι φ ο ρ ά ς  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020 ,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020 την  Παρασκευή  8  Μαΐου 2020   και  ώρα  19:30 μ.μ.  για την λήψη  απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Αποδοχή επί πλέον ποσού 16.900,00 € από Κεντρικού Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους μετά την αριθ. 19426/23-3-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
2.      Έγκριση της υπ’ αριθμ. μελέτης 08/2020 με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», της Τ.Υ. του  Δήμου Σικυωνίων.

 

Print Friendly, PDF & Email