Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  16/12/2019

           Αρ. πρωτ.:15282/16-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Έ κ τ α κ τ η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη   απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.        Αποδοχή της αριθ. 88030/10-12-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί:  «Συμπληρωματικής κατανομής ποσού 14.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους .
2.        Αποδοχή της αριθ. 88013/10-12-2019 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί:  «Κατανομής ποσού 25.000.000,00€ εσόδων από το Τέλος διαφήμισης – Κατηγορίας Δ’ στους Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001».
3.        Αποδοχή της  αριθ. 88020/10.12.2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί:

«Κατανομής ποσού 18.000.000,00 € εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93».

 

Print Friendly, PDF & Email