Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Ανακοινώσεις

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.-

Print Friendly, PDF & Email

Προϋπολογισμός

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  2/29-1-2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση Προϋπολογισμού –ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2013 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 Ν. 3852/2010).

 

Στο Κιάτο σήμερα στις είκοσι εννέα (29) Ιανουαρίου 2013  ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 1642 /25-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ       

Σπυρίδων Σταματόπουλος 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Αθανάσιος Πανάγου 

Γεώργιος Μπούκης

Γεώργιος Θελερίτης

Σπυρίδων Κουτρέτσης


Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την  τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το   θέμα  με τίτλο «Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την  κατάρτιση του Προϋπολογισμού -ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Σικυωνίων  οικονομικού έτους 2013 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 Ν. 3852/2010)»  έθεσε υπόψη  των μελών  τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ.1-5 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«1.Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.

2.Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

3.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

4.Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την  οικονομική επιτροπή.

Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 1/21-1-2013 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η  Εκτελεστική  Επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παραθέτω το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων:

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

-την εισήγηση του προέδρου,

-τις παρ.1-5 του άρθρου 266

 -τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267,

-την παρ.3 του άρθρου 76 & τις περιπτ. δ’

-ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/10

-τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο Προϋπολογισμού-ετησίου προγράμματος δράσης  του Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό  έτος 2013,  όπως αναλυτικά παραπάνω  αναφέρεται, σύμφωνα με την εισήγηση του  Προέδρου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 29-1 -2013

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email