ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κιάτο 23-3-2023         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 5386     

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                     ΑΔΑ: 9ΩΙΩΩ1Θ-1ΑΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Σύμφωνα με:

  1. Την υπ΄αριθμ. απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους» και εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ μηνών.
  2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3741/2-3-2023 προκήρυξη του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με τη πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής  Αγωγής περιόδου 2022-2023.
  3. Το πρακτικό της επιτροπής πρόσληψης Γυμναστή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 3/2023 απόφαση Δημάρχου.

αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και επιλογής Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2022-2023.

  • ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Π.Φ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 0,698
     

1.2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Π.Φ.Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 0,698

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email