Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

Ανακοινώσεις

Αριθ. Πρωτ. 10119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ημερομηνία 24-08-2021

NOMOΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                  ΑΔΑ:6ΥΕΧΩ1Θ-5ΑΕ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

Ο  Δήμαρχος  Σικυωνίων-Ν. Κορινθίας

Ανακοινώνει  ότι

 

 

Τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων από τους Δήμους, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. (Χρονική διάρκεια ίσης με το διδακτικό έτος) (Παρ. 3 , Άρθρο 2  της Υπουργικής Απόφασης 55472/23-07-2021,  ΦΕΚ Β΄3352/26-07-2021).

Κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων, χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του Δήμου, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο Δήμο εντός δύο (2) εργάσιμων  ημερών από την έκδοσή του και εξετάζεται εντός πέντε  (5)  ημερών από την υποβολή της.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων-προσληπτέων.

 

 

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (3)

 

Print Friendly, PDF & Email