Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (22-07-2014)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κιάτο   16-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                             Aριθ. Πρωτ.:17378

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ        

                                                      

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων         

                              1.- Χουσελά                   Ευάγγελο

                             2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                             4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                             3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                             5.- Σπανό                       Κων/νο

                            6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 22η Ιουλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2

Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αρχαίας Αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος».

3

Ένταξη οφειλετών του Δήμου σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (Α 93).

4

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 10.12.2006 ασκηθείσας αγωγής του Γεωργίου Καρατζιά κλπ.

5

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της από 20.12.2006 ασκηθείσας αγωγής της Αναστασίας Βαρελά κλπ.

6

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 73/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.

7

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σ’ αίτημα περί εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.».

8

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Ευγενίας Μπλέττα.

9

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του κου Ιωάννη Ρούντη.

10

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. 16/2014 απόφαση της τ.κ. Μουλκίου.

11

Oρισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση αναγνώρισης δικαιούχου της Ευγενίας θυγ. Σταματίου Κοντογιάννη.

12

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα έφεση του Παναγιώτη Ματσιμάνη.

13

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κιάτου σε ασκηθείσα αγωγή του Παναγιώτη Στρίγκα του Δημητρίου.

14

Έγκριση της αριθ. 103/2014 Αποφάσεως Δημάρχου περί «Ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση Μαρίας Νέλλης Κορτές Μπαρρέρα.

15

Ορισμός δικηγόρου για το χειρισμό υπόθεσης αποβολής των κ.κ. Ανδρέα Παπαδόπουλου ,Ελευθέριου Παπαδόπουλου κλπ από παραχωρηθείσα προς το Δήμο εδαφική λωρίδα στην τ.κ. Διμηνιού.

16

Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 286,59 € του δικαστικού επιμελητή κου Καλιτζάκη Ανδρέα για επιδόσεις έτους 2012 σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου.

17

Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 346,98 € του δικαστικού επιμελητή κου Καλιτζάκη Ανδρέα για επιδόσεις έτους 2013 σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου.

18

Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 439,11 € του δικαστικού επιμελητή κου Καλιτζάκη Ανδρέα για επιδόσεις έτους 2014 σε δικαστικές υποθέσεις του Δήμου.

19

Έγκριση της αριθ. 14/2014 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. & ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων.

20

Έγκριση πρακτικών διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».

21

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2014 των ΜΕ 45066, ΜΕ 45067, ΜΕ 45068, ΜΕ 68281, ME 107668, ME 111234, ME 113694, ΜΕ 86393 , ΜΕ 112263 , ΜΕ 111244 , ΜΕ 111235 , ΜΕ 45021 , ΜΕ 113687 , ΜΕ 117455 , ΜΕ 75702 , ΜΕ 107674 , ΜΕ 107654 .

22

Έλεγχος εισηγητικής έκθεσης Α΄και Β΄τριμήνου έτους 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

23

Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς).

24

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως του κου Γεωργίου Χ. Κονδύλη περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.  

25

Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

26

Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Στάϊκου Δημητρίου κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

27

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως του κου Παναγιώτη Κελλάρη περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.  

28

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αποφάσεων και εγγράφων.

29

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. Κιάτου.

30

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Σουλίου.

31

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

32

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου.

33

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Κρυονερίου.

                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                                                                          

Print Friendly, PDF & Email