ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανακοινώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κιάτο   13/10/2021
Αρ.πρωτ:  13594        
   
Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200    

 

Π   Προς:     1. κ. Σαρλά Β.Φώτιο

Λαύκα Κορινθίας, Τ.Κ. 20016

Τηλ.: 6977454345

E-mail:sarlasfotis0@gmail.com

 2.  κ. Σκούρτη Κωνσταντίνα

Απ. Παύλου 104, Κόρινθος

Τ.Κ. 20131

Τηλ.:6977558505

E-mail: kskourtu@gmail.com

                     3. κ. Λαμπρινάκος Αλέξανδρος

Σοφοκλέους 57,Κόρινθος

Τ.Κ.20131

Τηλ.:6947454314

E-mail: lamprinakos@email.com

 

Τηλ.            : 2742 3 60100
Fax             : 2742 0 23562
E-mail        : d-sikyon@otenet.gr

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την εκτέλεση του έργου:

 

 «Συντήρηση οδικού δικτύου στην περιοχή της Τ.Κ. Καστανιάς»

 

Ο Δήμος Σικυωνίων έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει.
 • Τo άρθρο 130 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α΄) , «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ‘).
 • Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Την αριθ. 04/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • To αριθ. πρωτ. :237193/48781/05-10-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑΜ: 20REQ007433330/2020-10-07).
 • Την αριθ. 2147/2020 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑΜ: 20REQ007477634/2020-10-14 & ΑΔΑ:67Γ67Λ1-3ΧΥ).
 • Tην από 12-02-2021 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων (ΑΔΑΜ:21SYMV008134126 & AΔΑ:69ΡΗ7Λ1-6ΔΤ).
 • Την αριθ. 1200/2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑΜ: 21REQ008279485/2021-03-12 & ΑΔΑ:6ΦΗΜ7Λ1-Π6Υ).

 

 

Προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Συντήρηση οδικού δικτύου στην περιοχή Τ.Κ. Καστανιάς» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του  Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120,  όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και  προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 04/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων. Το είδος των εργασιών εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 45233120-6. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α.Α.: 183822)

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22α/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας που θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικά), ανά ομάδα εργασιών, την ημερομηνία που συντάχθηκε, την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντα, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, στην κατηγορία έργων Οδοποιίας και στην τάξη Α1 και άνω.

β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα

καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό πρόσωπο, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

ζ. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία

εξυγίανσης, που εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.

η. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

θ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπό του, οι λόγοι αποκλεισμού των κάτωθι περιπτώσεων :

 • έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
 • υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
 • εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
 • εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

 • εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

ι. Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο.

κ. Εκτυπωμένη, από ΑΑΔΕ, καρτέλα στοιχείων μητρώου επιχείρησης, περί ενεργής κατάστασης της  δραστηριότητας της επιχείρησης.

λ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 με τον Δήμο Σικυωνίων, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:

(α) στο ΚΗΜΔΗΣ

(β) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.g r E.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων:www.kiato.gov.gr &

(δ)στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

O Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Συνημμένα:

Η αριθ. 04/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων -Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-signed

Print Friendly, PDF & Email