ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σικυωνίων»

Προκυρήξεις

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

  Κιάτο 06-12-2022  
  Αριθ. Πρωτ. : 19509  
     
Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200    

 

 Προς:  

 1. κ. ΖΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

     Τ.Κ. 21100-Λευκάκια,Ναύπλιο

     Τηλ.: 27520 21320

     E-mail: zoulosd@gmail.com

2. «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Τεχνική Εταιρεία

             28ης Οκτωβρίου &Κλεισθένους

            Τ.Κ. 20200 -Κιάτο

Τηλ.:2742027000,6944296979

     E-mail: pskellaris@yahoo.com

3.  «Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ-Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.»

     με δ.τ. «ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε.»

            Τεχνική Εταιρεία

            Αρχαγγέλων 5 ,Καλαμάτα

Τ.Κ. 24100

Τηλ.:  6979002022

     E-mail: panskrivanos@gmail.com

 

 

 

 

 

Τηλ.            : 2742 3 60163  
E-mail        : d-sikyon@otenet.gr  
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την εκτέλεση του έργου:

 

 «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σικυωνίων»

 

Ο Δήμος Σικυωνίων έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης -πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει.
 • Τo άρθρο 130 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α΄) , «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ‘).
 • Τις διατάξεις τουΝ. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Την αριθ.30/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Toαπό 02-12-2022 πρωτογενές αίτημα (22REQ011724964 2022-12-02) για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου:« Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σικυωνίων».
 • Τo από 02-12-2022 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης.
 • Την αριθ. 500/2022 (ΑΔΑ:6ΦΚΨΩ1Θ-Ν61 & ΑΔΑΜ:22REQ011727632) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 000,00€ με Α.Π:. 19357/02.12.2022, σε βάρος του Κ.Α. 02.45.7326.002 που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους  2022 για  το έργο «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σικυωνίων», η οποία θα χρηματοδοτηθεί από  Ιδίους πόρους.

 

 

Προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου με τίτλο:«Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. Σικυωνίων»με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου,σύμφωνα με τις διατάξεις  του  Ν. 4412/16,άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021,και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμήςκαθώς και τους όρους και  προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 30/2022 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων. Το είδος των εργασιών εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 45262310-7. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 64.999,99συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά , μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α.Α.: 194378)

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13η/12/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφοράσας που θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικά), ανά ομάδα εργασιών, την ημερομηνία που συντάχθηκε, την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντα, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, στην κατηγορία έργων Οικοδομικών και στην τάξη Α1 και άνω ή Βεβαίωση εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο του Ν.Κορινθίας, στην κατηγορία έργων Οικοδομικών.

β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού,

δ) Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι καταδικαστικές αποφάσεις.

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σεεξέλιξη, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τονe-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα

καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία, καθώς και γ) για τα στελέχη μηχανικούς που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης  και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ),που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ γιατην αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορώνκοινωνικής ασφάλισης.

στ.Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελείυπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία

εξυγίανσης, που εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.

ζ.Υπεύθυνη Δήλωσηπερί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικούφορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε απότοάρθρο 23 του Ν.4782/2021).

η.Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπό του, οι λόγοι αποκλεισμού των κάτωθι περιπτώσεων:

 • έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
 • υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψεσυμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
 • εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν μπορείνα θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
 • εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021,δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά τηνεκτέλεσηουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης μεαναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρηκαταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωσητων κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει ταδικαιολογητικά που απαιτούνται,

 • εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεωντης αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουναθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικέςπληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, τηνεπιλογή ή την ανάθεση,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

θ. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:

 • για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του
 • για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

ι.Υπεύθυνη Δήλωση συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχοςείτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και τοσυνολικό ανεκτέλεστο.

κ.Εκτυπωμένη, από ΑΑΔΕ, καρτέλα στοιχείων μητρώου επιχείρησης, περί ενεργής κατάστασης της  δραστηριότητας της επιχείρησης.

λ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 με τον Δήμο Σικυωνίων, για διάστημαδώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τηνπαρ.7αδ του άρθρου 43 τουΝ.4605/2019).

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέωνπου δεν προσκλήθηκαννα υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τοάρθρο 53 του Ν.4782/2021).

 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:

(α) στο ΚΗΜΔΗΣ

(β) στη διαδικτυακή πύλη:www.promitheus.gov.grE.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

(γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων:www.kiato.gov.gr&

(δ)στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

O Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:

Η αριθ.30/2022 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων –Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΥπηρεσιών & Πολεοδομίας

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-signed

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Print Friendly, PDF & Email