Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (01-07-2014)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κιάτο   20-06-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                             Aριθ. Πρωτ.:15237

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ        

                                                      

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων         

                              1.- Χουσελά                   Ευάγγελο

                             2.- Μπούκη                   Γεώργιο

                             4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                             3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                             5.- Σπανό                       Κων/νο

                            6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 1η Ιουλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2

Ένταξη οφειλετών του Δήμου σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 (Α 93).

3

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση-κλήση της Ιωάννας χας Κων/νου Μαγγανά.

4

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης στο Δήμο Σικυωνίων για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων σε υπόθεση Αναγνωστόπουλου Γεωργίου του Αργυρίου.

5

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης στο Δήμο Σικυωνίων για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων σε υπόθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου του κου Δημητρίου Δρούγκα του Φωτίου.

6

Έγκριση της αριθ. 103/2014 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση κας Μαρίας Νέλλης Κορτές Μπαρρέρα.

7

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 332,10 € της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού για ανακοπή, αίτηση αναστολής και συζήτηση προσωρινής διαταγής κατά Ιωάννη Παπαντωνίου κλπ.

8

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 236,16 € της δικηγόρου Μπασιώτη Αικατερίνης σε αίτηση του Δημητρίου Ευθυμίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης.

9

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 214,79 € του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη σε υπόθεση αγωγής Κωνσταντίνου Σουσούνη.

10

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 387,45 του δικηγόρου Απόστολου Σώκου σε υπόθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Κων/νου Πιτσούνη με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σχετικά με την παύση εργασίας εκσκαφής και εναπόθεσης μπαζών επί του τμήματος της Ε.Ο. Κιάτου-Λαύκας έμπροσθεν της οικίας του.

11

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 147,60 € του δικηγόρου Σπυρίδωνα Σώκου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 47/2014 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

12

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 147,60 € του δικηγόρου Σπυρίδωνα Σώκου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 48/2014 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

13

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 118,08 € της δικηγόρου Μπασιώτη Αικατερίνης σε αίτηση της Βασιλικής Χαϊδα κλπ δικαιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης.

14

Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής αδείας.

15

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου ΒΑΓΚΑΛΙ Τ.Κ. Μποζικών έτους 2014.

16

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου ΧΟΥΝΙ ΘΕΚΡΙΖΑ, ΜΠΑΛΑΓΚΟΥΡΙ-ΜΟΝΕΖΑ , ΧΑΣΝΑΘΙ , ΚΑΛΟΓΕΡΘΙ Τ.Κ. Κλημεντίου έτους 2014.

17

Συμβιβαστική επίλυση ή μη διαφοράς της ACSSERVISES-ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τον Δήμο Σικυωνίων που αφορά την προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού, Αναλώσιμα είδη, εφαρμογές λογισμικού, μηχανογραφική υποστήριξη ετών 2010-2013.

18

Τροποποίηση της αριθ. 112/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

19

Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στον κ. Ιωάννη Παπαντωνίου του Γεωργίου, μετά την αριθ. 27/2014 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

20

Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στον κ. Αθανάσιο Δελήμπαση του Κίμωνα , μετά την αριθ. 47/2014 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

21

Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στον κ. Κων/νο Σπηλιόπουλο του Παντελή, μετά την αριθ. 48/2014 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

22

Ανάθεση έργου «Αποκατάσταση ζημιών προαυλίου κατασκηνώσεων κλημεντίου».

23

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έργου «Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος Μεγ.Βάλτου».

 

 

 

                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                     13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (02-06-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 27-05-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.:13004
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 2η Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2 Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
3 ΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013.
4 Εγκριση δαπάνης αμοιβής 696,18 € της δικηγόρου Σοφίας Σαρλή σε τακτική αγωγή Αφροδίτης Γεωργίου Παπαμήτρου κ.λ.π. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με την υποχρέωση του Δήμου για καταβολή χρηματικού ποσού 118.120,62€ στους ως άνω ενάγοντες δικαιούχους της αποζημίωσης που καθορίσθηκε οριστικά με τις αριθ.178/2005 και 61/2006 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
5 ΄Εγκριση δαπάνης αμοιβής 553,50€ του δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σιικυώνος, σε αγωγή του Βασόπουλου Γεωργίου κ.λ.π. με την οποία ζητούσαν να αναγνωριστούν κύριοι εδαφικών λωρίδων επί της οδού Μπότσαρη στη Νεάπολη Κιάτου καθώς και νομείς ολόκληρης της οδού.
6 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.247,22€ του δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη για άσκηση ενδίκων μέσων (αίτηση αναστολής και προσωρινή διαταγή), για αναστολή εκτέλεσης της υπ αριθ. 811/22-3-2013 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο μας ύψους 60.500,00 €.

7 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 354,24€ του δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη σε υπόθεση αιτήσεως του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου με την οποία ζητούσε τη διενέργεια συντηρητικής απόδειξης, προκειμένου να καταγραφούν τυχόν παραληφθέντα από τους κτηματολογικούς πίνακες επικειμένων στην Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής «Κανελλοπούλου – Σφαγεία».
8 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 183,27€ του δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη σε υπόθεση αιτήσεως του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου με την οποία ζητούσε την προσωρινή επιδίκαση απαίτησης από αποζημίωση επικειμένων επί ρυμοτομούμενης επιφάνειας σε ακίνητό του στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου – Σφαγεία.
9 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 901,59€ του δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη για άσκηση ενδίκων μέσων κατά Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου λόγω παρακώλυσης διάνοιξης δημοτικού δρόμου στην περιοχή Κανελλοπούλου – Σφαγεία.
10 ΄Εγκριση δαπάνης αμοιβής € 419,43 του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη σε υπόθεση έφεσης του Δήμου κατά της αριθ. 92/2011 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σχετικά με τη καταβολή επιδόματος € 176,00 σε 23 υπαλλήλους του Δήμου.
11 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση της κ. Αλίκης – Νεφέλης Σούρλα.
12 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου σε ασκηθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της κ. Βασιλικής χας Ι.
Μητρόπουλου.
13 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή της κ. Βασιλικής χας Ι. Μητρόπουλου.
14 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου Επικρατείας για υπόθεση Δημ. Στεργιούλη κλπ.
15 Έγκριση της υπ αριθ. 130/2014 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων σε υπόθεση Ηλία Ιγνατιάδη.
16 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου ΒΑΓΚΑΛΙ Τ.Κ. Μποζικών έτους 2014.
17 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου ΧΟΥΝΙ ΘΕΚΡΙΖΑ, ΜΠΑΛΑΓΚΟΥΡΙ-ΜΟΝΕΖΑ , ΧΑΣΝΑΘΙ , ΚΑΛΟΓΕΡΘΙ Τ.Κ. Κλημεντίου έτους 2014.
18 Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2014 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», ψήφιση πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά στο Δήμο και καθορισμός όρων διακήρυξης.
19 Αποδοχή δωρεάς για την συντήρηση και επισκευή του συνθετικού χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου γηπέδου Τραγάνας από τον κο Χρήστο Γαϊτανάρο.
20 Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικηγόρου σε ασκηθείσα αίτηση αναστολής και έφεση του Δημ. Στεργιούλη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων.
21 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου για αναστολή σε υπόθεση κου Κων/νου Παπαδόπουλου.
22 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου για έφεση σε υπόθεση κου Κων/νου Παπαδόπουλου.
23 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση της κας Βασιλικής Χαϊδά του Γεωργίου κλπ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 12ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                     12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26-5-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 23-5-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.12872
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 την 26η Μαΐου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 ΄Εγκριση της υπ’ αριθ. 136/2014 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου κατά της υπ. αριθ. 48/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

2 Έγκριση της υπ’ αριθ. 137/2014 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου κατά της υπ. αριθ. 47/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος .

3 Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 47/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
4 Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 48/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                       11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (05-05-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κιάτο   28-04-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                             Aριθ. Πρωτ 10613

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ        

                                                      

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                  1.- Χουσελά                   Ευάγγελο

                                    2.- Μπούκη                     Γεώργιο

                                    4.- Σωτηρόπουλο         Ιωάννη

                                    3.- Παπαβασιλείου       Νικόλαο

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                   6.- Ζαχαριά                   Χρήστο

         Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 5η Μαϊου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗΔημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    1

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

    2    

 

΄Εγκριση της υπ αριθ. 119/2014 Απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων σε υπόθεση του κου Ιωάννη Παπαντωνίου».

    3

΄Εγκριση της υπ αριθ. 120/2014 Απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για την συζήτηση της με αριθ. καταθέσεως 5895/2012 αίτησης ακύρωσης του».

    4

΄Εγκριση της υπ αριθ. 121/2014 Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας Επικρατείας για την συζήτηση της με αριθ. καταθέσεως 5894/2012 σε υπόθεση αίτησης ακύρωσης του».

    5

Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ. αριθ. 286/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

    6

Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αίτηση του Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλου του Αντωνίου κλπ.

7

Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σε αγωγή του Ιωάννη Γεωργίου Λιάκη.

8

Αποδοχή Δωρεάς φυτών κλπ από τα φυτώρια «Αλεξανδρόπουλος».

9

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.

10

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην   Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ.

  11

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ.

12

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ.

13

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ.

14

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ.

15

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών ταξινόμησης και χρήσεως μηχανήματος έργου έτους 2014 .

16

΄Εγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων του Δήμου».

  17

Ανάκληση της αριθ. 82/2014 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων».

  18

Απευθείας ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου»

  19

Καθορισμός όρων δημοπρασίας περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Κλημεντίου.

  20

Καθορισμός όρων δημοπρασίας περισσεύματος βοσκής στην Τ.Κ. Μποζικών.

                    

 

 

 

                                     Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                          ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (14-04-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 09-04-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ 8845
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 14η Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2
Κατάρτιση κανονισμού τελών για τη χρήση και λειτουργία της αίθουσας εκδηλώσεων Δημαρχείου Κιάτου.
3 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σε αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Ευγενίας Μπλέτα.
4 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ. αριθ. 216/2014 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών.
5 Ορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση του Σπυρίδωνα Σταματόπουλου , Ιωάννη Τσιάνου και Αντωνίου Μπάτσου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κιάτου για τα αναφερόμενα στο με αριθ. Β. κλήσεων Δ14/175 Κλητήριο θέσπισμα αδικήματα.
6 Ορισμός δικηγόρου για διενέργεια έρευνας σχετικά με ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή Κανελλοπούλου-Σφαγεία.
7 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ. αριθ. 27/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
8 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη δημοτική Υπάλληλο
Κελλάρη Γεωργία, για την διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου ( ταχυδρομικά τέλη) για
το έτος 2014.
9 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων.
10 Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης 2014

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (04-04-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 28-03-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ 7625
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 4η Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
2
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 37/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και «Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος Μεγάλου Βάλτου.»
3 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ. Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».
4 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων».
5 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σε αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Ιωάννη Ρούντη.
6 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή Κων/νου Καπετανόπουλου κ.λ.π.
7 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή της εταιρείας «Μαζιώτης Σταύρος & ΣΙΑ Ε.Ε».
8 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σε αγωγή της κας Ζαφειρίας Πικιώτου.
9 Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2014 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του Προσώπων», ψήφιση πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά το Δήμο και καθορισμός όρων διακήρυξης.
10 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email