ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Τ.Κ. 20200

Τηλ.            : 2742 3 60100

E-mail         : d-sikyon@otenet.gr

 

Κιάτο : 22-12-2021

Αρ. Πρωτ.: 18482

Προς :

ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 45

Τ.Κ. 20 200 ΚΙΑΤΟ

Τηλ. 2742026706

Email : t_magaf@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕKΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. “ΤΡΑΓΑΝΑ” KAI ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Ο Δήμος Σικυωνίων έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4782/2021 και ισχύει.
 • Τo άρθρο 130 Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α΄) , «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του 4555/18 ( ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α ‘).
 • Τις διατάξεις του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’).
 • Την αριθ. 51/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
 • To από 21-12-2021 (21REQ009798899) πρωτογενές αίτημα για την ανάγκη εκπόνησης της αναφερόμενης μελέτης.
 • Τo από 21-12-2021 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης.
 • Την αριθ. 519/2021 (ΑΔΑ:6Η96Ω1Θ-27Ο & ΑΔΑΜ:21REQ009801941) Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 37.200,00€, σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.014 που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2021 «Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής}.

 

Προτίθεται να προβεί στη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. “ΤΡΑΓΑΝΑ” KAI ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. “ΠΛΑΤΑΝΙΑ” ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 4412/16, άρθρο 118 και 120, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 51/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων. Το είδος της μελέτης εμπίπτει στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 71410000-5. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με βάσει τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την αναφερόμενη σύμβαση έως και την 28η-12-2021, ημέρα Τρίτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου Σικυωνίων.

Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας που θα περιλαμβάνει το ποσό της προσφοράς (ολογράφως και αριθμητικά), την ημερομηνία που συντάχθηκε, την σφραγίδα και την υπογραφή του προσφέροντα, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Μελετητικό πτυχίο (ατομικό ή εταιρικό) του Μητρώου Μελετητών ή Εταιρειών Μελετών του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185Α/24-09-2009) ή του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Α/2019) προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των προσφερόντων οικονομικών φορέων στην κατηγορία μελετών 2 (Υπ. Απόφαση ΠΕΧΩΔΕ 5731/1146/15.3.2000 (ΦΕΚ 329Β/15-3-2000) σε συνδυασμό με το άρ.10 και το Προσάρτημα Γ’ του ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2016)) ή/και στην κατηγορία μελετών 16 (βάσει του υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/6310/65/04.03.2020 της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.Π.ΕΝ. και του υπ’ αρ. πρ. ΔΤΕ/β/οικ.11713/261/22-3-2010 εγγράφου της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιμ. Αλλαγής).
 • Έγγραφο που αποδεικνύει την επαγγελματική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου (πιστοποιητικό ΤΕΕ) και την επαγγελματική του έδρα.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
 • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
 • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, που εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν, στο πρόσωπό του, οι λόγοι αποκλεισμού των κάτωθι περιπτώσεων :
 • έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
 • υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
 • εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
 • εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

 • εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
 • εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
 • Εκτυπωμένη, από ΑΑΔΕ, καρτέλα στοιχείων μητρώου επιχείρησης, περί ενεργής κατάστασης της δραστηριότητας της επιχείρησης.
 • Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα κι αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους (Α.Ε, Ο.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Ε κ.τ.λ.). Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης, νομιμοποιητικό έγγραφο είναι η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή η βεβαίωση μεταβολής εργασιών του φυσικού προσώπου – επιτηδευματία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν, ωστόσο, ο οικονομικός φορέας / μελετητής δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα μπορεί να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α ́ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής σχετικά με το χρόνο έναρξης των εργασιών του και το αντικείμενο αυτών, στην οποία θα επισυνάπτεται απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το Taxisnet.
 • Συνοπτική Παρουσίαση του οικονομικού φορέα (παρουσίαση εταιρείας ή βιογραφικό σημείωμα φυσικού προσώπου) με πλήρη αναφορά των στοιχείων επικοινωνίας.
 • Υποβολή καταλόγου συναφών με την παρούσα πρόσκληση μελετών που έχει αναλάβει ο προσφέρων, προκειμένου να αποδεικνύεται ελάχιστο επίπεδο ικανότητας και επάρκειας, αναφέροντας κατ’ ελάχιστον το έτος εκπόνησής τους και την αναθέτουσα Αρχή, συνοδευόμενoς από το κατά περίπτωση σχετικό πιστοποιητικό παραλαβής/έγκρισης/καλής εκτέλεσης της μελέτης ή ολοκληρωμένου σταδίου ή ελέγχου και θεώρησης αυτής.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 με τον Δήμο Σικυωνίων, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την προσφορά ή τη λήψη της απόφασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) Έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ιδίως εκείνων που αφορούν στην περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

β) Τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει είναι ακριβή

γ) Η επιχείρησή του δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας

δ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμό

ε) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας

στ) Η επιχείρησή του είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει, προς το δημόσιο τομέα.

ζ) Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την εργασία

η) Δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Έκθεσης,

θ) Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

 

 

O Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:

(α) στο ΚΗΜΔΗΣ

(β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων:www.kiato.gov.gr &

(γ) στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

 

 

Συνημμένα:

Η αριθ. 51/2021 μελέτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-signed

Print Friendly, PDF & Email