ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Κιάτο 24-09-2019

Αριθ. Πρωτ.: 11307

ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

Ο Δήμος Σικυωνίων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης για τα τμήματα του διαγωνισμού που δεν υποβλήθηκαν προσφορές για την:

«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019»

και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη, ανά είδος καυσίμου, μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν αφορούν τους 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 11/2019 μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 130.989,40€ (χωρίς ΦΠΑ) και θα είναι σύμφωνες με τους όρους της αριθ. 8393/2019 Διακήρυξης.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει έπειτα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων (αρθρ. 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010).

Θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθ. 8393/2019 Διακήρυξης καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται ώστε οι προσφορές να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω διακήρυξης.

Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σε 155.569,36 lt πετρελαίου θέρμανσης (CPV: 09135100-5).

Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. ΜΗΚΩΝΗ και Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ανά τμήμα και στο σύνολό τους, αναφέρονται στην αριθ. 8393/2019 Διακήρυξη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2019.

Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από προμηθευτές οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 1.310,32€, ή ίση με το 1% επί του Τμηματικού ή των Τμηματικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 07-10-2019, ώρα 11:00 π.μ..

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής τους και μέχρι τις 31-12-2019.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη, μελέτη κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

 

 

Ο Δήμαρχος

και με Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού του Δήμου

 

 

 

Τσιοκάρας Ιωάννης

Πτυχ. Ηλεκτρ/γος Μηχ/κος Τ.Ε.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019

Print Friendly, PDF & Email