ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Προκυρήξεις ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κιάτο  31/12/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 19257

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, διεθνή, ανοικτό, διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τα έτη 2022-2023 του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση επί της διαμορφούμενης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης τιμής είτε χονδρικής είτε λιανικής πώλησης (αναλόγως του Τμηματικού Προϋπολογισμού) στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 688.790,25€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 854.099,91€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).

Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής:

  1. Βενζίνη αμόλυβδη (CPV: 09132100-4): 468,41 λίτρα.
  2. Πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134220-5): 432.525,95 λίτρα.
  3. Πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5): 146.000,00 λίτρα.

Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. ΜΗΚΩΝΗ, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους έξι (6) Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί από τον Δήμο Σικυωνίων η απόφαση με αρ. πρωτ. 18105/16-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009762163, ΑΔΑ: ΩΞΨΑΩ1Θ-ΧΓΓ) για την ανάληψη υποχρέωσης, έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης (έτη 2022 και 2023) και έλαβε α/α 512 καταχώρησης στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμου Σικυωνίων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 148271) και οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, στην ελληνική γλώσσα.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 04-01-2022, ώρα 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04-02-2022, ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 09-02-2022 ώρα 10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας ορίζεται σε έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα ευρώ (6.890,00€). Πίνακας με τα ποσά των απαιτούμενων εγγυητικών ανά Τμηματικό Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται στο τεύχος της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον Τμηματικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) για το Δήμο Σικυωνίων (1ος και 2ος Τμηματικός Προϋπολογισμός) ορίζεται μέχρι και τις 31-12-2023.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των υπολοίπων καυσίμων, (3ος, 4ος, 5ος και 6ος Τμηματικός Προϋπολογισμός) ορίζεται μέχρι και τις 31-12-2022.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.

Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28-12-2021 ημέρα Τρίτη και δημοσιεύτηκε στις 31-12-2021 (2021/S 255-673565).

Τα έντυπα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν και θα παρέχονται ελεύθερα από τις 04-01-2022 στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 148271).

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-2023 με ΕΕΕΣ ΑΔΑΜ

Print Friendly, PDF & Email