Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2013

Προκυρήξεις

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2013» και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 352.206,13€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Αναλυτικά η προμήθεια έχει ως εξής: Βενζίνη αμόλυβδη 17.900,00 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 220.000,00 λίτρα και πετρέλαιο θέρμανσης 6.000,00 λίτρα.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας) από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών στις 31/01/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι σε 17.611,00€, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18-12-2012 ημέρα Τρίτη.

Τα έντυπα του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kiato.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη και τα έντυπα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742020312, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email