ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

(Αρ. πρωτ.: 11/30.06.2020)

Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

«Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013),

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την εφάπαξ χορήγηση τριάντα (30) υποτροφιών ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) εκάστη σε εισαχθέντες σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας κατά το έτος 2019 ως ακολούθως:

Α) Σε πρωτεύσαντες των (2) Γενικών Λυκείων Κιάτου, ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού, καθώς και του Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Συγκεκριμένα, θα δοθούν δέκα οκτώ (18) υποτροφίες στους μαθητές του 1ου & 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου και δύο (2) υποτροφίες στους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου, οι οποίοι εξασφάλισαν το μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως ανωτέρω ειπώθηκε, ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού και ειδικότητας.

Β)Σε δέκα (10) μαθητές οι οποίοι, κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής πληρούν κοινωνικά κριτήρια (αναπηρίες, ζητήματα υγείας, μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνες οικογένειες) καθώς και οικονομικά κριτήρια. Τα ως άνω αξιολογούνται συνδυαστικά με το βαθμό επιτυχίας του μαθητή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Σημειώνεται πως:

1.Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατ’ ισομοιρία σε κορίτσια και αγόρια.

 1. Δύνανται να λάβουν υποτροφία οι επιτυχόντες κατά το έτος 2019 σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη χρήση του 10% υπό την προϋπόθεση να μην έχουν λάβει πάλι υποτροφία από το Ίδρυμα.
 2. Δε δύνανται να λάβουν υποτροφία οι εισαχθέντες σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
  • Να είναι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την αξιολόγηση της αίτησής τους από τη Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος.

 

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της παρούσας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αντίγραφο Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου να αναφέρονται αναλυτικά: Έτος αποφοίτησης , ΑΕΙ-ΤΕΙ επιτυχίας, Τμήμα επιτυχίας, Βαθμός επιτυχίας και σειρά επιτυχίας
 • Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το 10% απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει την εισαγωγή του υποψηφίου με τον αναφερόμενο τρόπο εισαγωγής
 • Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου απαιτείται η εξέταση σε ειδικά μαθήματα απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει το σύνολο των μορίων όπως αυτό διαμορφώνεται μετά και την εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει αναγωγή στην 20βάθμια κλίμακα
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι (α) Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης και δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, (β) αποδέχομαι ότι το Ίδρυμα για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού του τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων υποτρόφων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται για την εκτέλεση του άνω σκοπού και ανακοινώνεται – πέραν των Αρμοδίων Αρχών –  όπως οι νόμοι ορίζουν, (γ) όλα τα δηλωθέντα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή και (δ) δεν έχω λάβει πάλι υποτροφία από το συγκεκριμένο Ίδρυμα.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού (οικογενειακό εισόδημα έτους 2019) και το Ε9
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος για την υποβολή της αίτησης μετά των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον ίδιο υποψήφιο

Συμπληρωματικά κι εφόσον συντρέχει περίπτωση συνυποβάλλονται:

 • Αποδεικτικό Μονογονεϊκής οικογένειας
 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)

 

 

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των τελικών πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους έχοντες έννομο συμφέρον.

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4182/2013 σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Επιπλέον, αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και σε τουλάχιστον μια τοπική εφημερίδα.

 1. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΆ

5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι πέτυχαν την εισαγωγή τους κατά το έτος 2019 σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την χρήση του 10% με την προϋπόθεση να μην έχουν λάβει υποτροφία πάλι από το Ίδρυμα.

5.2. Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια προτίθεται να χορηγήσει εκ νέου υποτροφία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) στους εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος 2019, για την κάλυψη μέρους των εξόδων του δευτέρου, τρίτου και τέταρτου έτους φοίτησης τους, εφόσον οι προαναφερθέντες περάσουν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του εκάστοτε έτους σπουδών με βαθμό τουλάχιστον 7,00. Για τις υποτροφίες αυτές θα εκδοθούν εκ νέου προκηρύξεις.

5.3 Κατόπιν της  λήξης προθεσμίας των αιτήσεων θα διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων από το Δημοτολόγιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

5.4 Η αξιολόγηση των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα διεξαχθεί από τη Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος για τον έλεγχο των αιτήσεων, η οποία και θα εγκρίνει τους τελικούς διαμορφωθέντες Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων.

5.5 Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων  του Ιδρύματος

5.6 Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ υποτρόφου και Προέδρου του Ιδρύματος

5.7 Για ότι δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα, η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει σχετικά καθώς επίσης δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό

5.8 Για τους επιτυχόντες θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα Ποινικό Μητρώο

5.9 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικ. 27423 60163).

(Λήξη προθεσμίας των αιτήσεων: 21-08-2020 ημέρα Παρασκευή)

Ο  Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

του  Ιδρύματος

Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

Α.Δ.Ε.6_2020.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2019

Print Friendly, PDF & Email