ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Σχολικού έτους 2020-2021)

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

(Αρ. πρωτ. :   13/29-03-2022)

Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Σχολικού έτους 2020-2021)

«Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966), τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013), την 3/2022 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος με θέμα : «Κατάρτιση των όρων Προκήρυξης ( έτους εισαγωγής 2021 )»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την εφάπαξ χορήγηση είκοσι (20) υποτροφιών ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) εκάστη σε εισαχθέντες σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας κατά το έτος 2021 ως ακολούθως:

 • Δέκα πέντε (15) υποτροφίες σε μαθητές του 1ου & 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου, ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού,
 • Δύο (2) υποτροφίες σε μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και
 • Τρεις (3) υποτροφίες στους μαθητές (είτε του 1ου /2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου είτε του Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου) οι οποίοι, κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής πληρούν κοινωνικά κριτήρια (αναπηρίες, ζητήματα υγείας, μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνες οικογένειες) καθώς και οικονομικά κριτήρια. Τα ως άνω αξιολογούνται συνδυαστικά με το βαθμό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σημειώνεται πως:

 • Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατ’ ισομοιρία σε κορίτσια και αγόρια.
 • Κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός εισαγωγής (επιτυχίας).
 • Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γ.Α. Μαυρούλια προτίθεται να χορηγήσει στους επιλεγέντες φοιτητές νέα υποτροφία (συνέχιση υποτροφίας) ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος φοίτησης, εφόσον οι προαναφερθέντες εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του εκάστοτε έτους σπουδών κι εξασφαλίσουν βαθμό μεγαλύτερο του επτά (7). Για τις υποτροφίες αυτές θα εκδοθούν εκ νέου προκηρύξεις.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι επιτυχόντες κατά το έτος 2020 σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη χρήση του 10% υπό την προϋπόθεση να μην έχουν λάβει πάλι υποτροφία από το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια.
 • Δε δύνανται να λάβουν υποτροφία οι εισαχθέντες σε Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομικές.

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Να είναι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευση της παρούσας.

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Oι ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της Προκήρυξης, υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία,
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
 • Αντίγραφο Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου να αναφέρονται αναλυτικά: Έτος αποφοίτησης, ΑΕΙ-ΤΕΙ επιτυχίας, τμήμα επιτυχίας, βαθμός επιτυχίας και σειρά επιτυχίας,
 • Βεβαίωση/Πιστοποιητικό εγγραφής στη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Ειδικότερα, στην περίπτωση εισαγωγής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το 10% απαραίτητη είναι η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει την εισαγωγή του υποψηφίου με τον αναφερόμενο τρόπο,
 • Ειδικότερα, στην περίπτωση εισαγωγής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου απαιτείται η εξέταση σε ειδικά μαθήματα απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει το (γενικό ) βαθμό εισαγωγής όπως αυτός διαμορφώνεται μετά και την εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει αναγωγή στην 20βάθμια κλίμακα,
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι (α) Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης και δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, (β) αποδέχομαι ότι το Ίδρυμα για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού του τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων υποτρόφων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται για την εκτέλεση του άνω σκοπού και ανακοινώνεται -πέραν των Αρμοδίων Αρχών- όπως οι νόμοι ορίζουν, (γ) όλα τα δηλωθέντα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή   και (δ) δεν έχω λάβει πάλι υποτροφία από το συγκεκριμένο Ίδρυμα.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (οικογενειακό εισόδημα έτους 2020) και το Ε9,
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
 • Εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος για την υποβολή της αίτησης μετά των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον ίδιο τον υποψήφιο.

Συμπληρωματικά κι εφόσον συντρέχει περίπτωση συνυποβάλλονται :

 • Αποδεικτικό Μονογονεϊκής οικογένειας ,
 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ,
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους έχοντες έννομο συμφέρον.

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4182/2013 σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Επιπλέον, αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και σε τουλάχιστον μια τοπική εφημερίδα.

 1. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΆ
 • – Κατόπιν της λήξης προθεσμίας των αιτήσεων θα διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων από το Δημοτολόγιο του Δήμου Σικυωνίων.
 • – Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από τη Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος «Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» η οποία καταρτίζει τους Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού εισαγωγής (επιτυχίας) και εγκρίνει αυτούς.
 • – Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του Ιδρύματος
 • – Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ υποτρόφου και Προέδρου του Ιδρύματος
 • – Για ότι δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα, η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει σχετικά καθώς επίσης δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό
 • – Για τους επιτυχόντες θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα Ποινικό Μητρώο
 • – Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικ. 2742360153).

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 03-06-2022

 

Ο  Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

του  Ιδρύματος

Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ

Print Friendly, PDF & Email