ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

(Αρ. πρωτ. :   11/29-03-2022)

 «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια»

 

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966), τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013), την 1/2022 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος με θέμα «Κατάρτιση των όρων Προκήρυξης-Συνέχιση Υποτροφίας στους ήδη επιλεγέντες υποτρόφους της αριθ. 7/1-9-2020 Απόφασης »

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την συνέχιση χορήγησης υποτροφίας  ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) εκάστη στους επιλεγέντες υποτρόφους δυνάμει της υπ’ αριθ. 7/1-9-2020 Απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος, για την κάλυψη μέρους των εξόδων του δεύτερου έτους φοίτησής τους, εφόσον οι προαναφερθέντες εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα  μαθήματα του δεύτερου έτους φοίτησης κι εξασφάλισαν από την πρώτη εξέταση εκάστου μαθήματος βαθμού ίσου και μεγαλύτερου του επτά (7)

 

 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της Προκήρυξης, υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση του συνόλου των μαθημάτων του 2ου έτους σπουδών,
 • Βεβαίωση Αναλυτικής βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων του 2ου έτους σπουδών,
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι (α) Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης και δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, (β) αποδέχομαι ότι το Ίδρυμα για την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού του τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων υποτρόφων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται για την εκτέλεση του άνω σκοπού και ανακοινώνεται -πέραν των Αρμοδίων Αρχών- όπως οι νόμοι ορίζουν, (γ) όλα τα δηλωθέντα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή και
 • Εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος για την υποβολή της αίτησης μετά των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους από τον ίδιο τον υποψήφιο.
 1. Ενστάσεις

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση της απόφασης με τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους έχοντες έννομο συμφέρον.

 1. Δημοσίευση

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4182/2013 σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Επιπλέον, αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και σε τουλάχιστον μια τοπική εφημερίδα.

 1. Κατά τα λοιπά
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιλεγέντες υπότροφοι όπως αναλυτικά περιλαμβάνονται στην αριθ. 7/1-9-2020 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος.
 • Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από τη Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος «Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» η οποία και επιλέγει τους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια.
 • Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του Ιδρύματος
 • Για ότι δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα, η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει σχετικά καθώς επίσης δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό
 • Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικ. 2742360153).

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 03-06-2022

Ο  Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής

του  Ιδρύματος

Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘ. ΔΗΛΩΣΗ

Print Friendly, PDF & Email