ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Προκυρήξεις

                                      

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ:ΨΥ4ΝΟΚ3Ξ-8ΞΠ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                             Κιάτο 20 Ιουνίου  2019

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                              Αριθ. πρωτ: 174

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων-N. Κορινθίας προκηρύσσει μία(1) θέση  καθαρίστριας/ καθαριστή α στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου, με σύμβαση μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Η σύμβαση  που θα υπογραφεί διέπεται από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/90 της παραγ.15 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 όπως ισχύουν και τις διατάξεις του  Αστικού Κώδικα με μίσθωση  έργου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα γραφεία  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων  στον  1ο όροφο  Γ. Γεννηματά 2.(Υπεύθυνη κ. Αλεξάνδρα Παπανδριανού)  από 21-6-2019  έως και στις 28-6 -2019 και ώρες  13:00-14:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

 • Έγγραφη Αίτηση με πλήρη τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου.
 • Οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον αρμόδιο φορέα.
 • Δελτίο ανεργίας από τα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα (ΑΣΠΕ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 • Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής  από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους.
 • Αντίγραφο ταυτότητας.
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 • Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΕΦΚΑ

 

 

     Δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
 2. Συνταξιούχοι
 3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ.123και 4,5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τα Α΄/9/2/2007

Ο έλεγχος των καταστάσεων των αιτήσεων καθώς και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων για την  ανωτέρω θέση  θα γίνει στα γραφεία  του Νομικού Προσώπου  από μέλη της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων  στις  01-7-2019   και ώρα 12:00.

Τυχόν Ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή στις 02 -07-2019 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν ν’ απευθύνονται  στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο (τηλ: 6945944999).

Το παρόν θα αναρτηθεί  α) στην είσοδο της σχολικής μονάδας β)  στην είσοδο του Δημοτικού Καταστήματος γ) στην Ιστοσελίδα του Δήμου και δ) στο  πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email