Προκήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 24/09/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 22532

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015» και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή είτε χονδρικής είτε λιανικής πώλησης (αναλόγως του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού) στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 555.916,36€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής: Βενζίνη αμόλυβδη 21.340,00 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 237.860,00 λίτρα και πετρέλαιο θέρμανσης 169.000,00 λίτρα.
Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΩΝΗ, Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς που αντιστοιχούν στους ανωτέρω Φορείς.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών καυσίμων (για όλους τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς) είτε για μέρος αυτών (για ένα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ή και περισσότερους).
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2015.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας) από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου, στις 06/11/2014, ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης η 11:00π.μ..
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γενικότερα αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α, ήτοι 9.040,00€, ή ίση με το 2% επί του Ενδεικτικού ή των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.
Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24-09-2014 ημέρα Τετάρτη.
Τα έντυπα του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kiato.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη και τα έντυπα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κιάτο 05-12-2013
Αριθ. Πρωτ.: 28831

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμος Σικυωνίων πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την:
«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014»
και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή χονδρικής και λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Νομό Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 554.120,14€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο (έπειτα από άγονο διαγωνισμό) σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 21, την παρ. 3γ του άρθρου 3 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν.2286/95 και την παρ. 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθ. 22950/24-09-2013 Διακήρυξης και οι προσφορές τους να είναι σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 11/2013 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών καυσίμων (για όλους τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς) είτε για μέρος αυτών (για ένα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ή και περισσότερους).
Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 09-12-2013 ημέρα Δευτέρα έως και τις 12-12-2013 ημέρα Πέμπτη, 08:00-15:00 στο Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας).
Τα σχετικά έντυπα της προμήθειας (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kiato.gov.gr στο τμήμα ”Ενημέρωση Δημοτών” και στην κατηγορία ”Προκηρύξεις”.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη, μελέτη κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Προκήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014

Προκυρήξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει διεθνή, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2014» και με
κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή χονδρικής και λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου – τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Νομό Κορινθίας, συνολικού προϋπολογισμού 554.120,14€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής: Βενζίνη αμόλυβδη 15.100,00 λίτρα, πετρέλαιο κίνησης 272.000,00 λίτρα και πετρέλαιο θέρμανσης 132.000,00 λίτρα.
Η προμήθεια αφορά το Δήμο Σικυωνίων και τα Ν.Π. Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., ΜΗΚΝΗ, Χ.Υ.Τ.Α., Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς που
αντιστοιχούν στους ανωτέρω Φορείς.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών καυσίμων (για όλους τους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς) είτε για μέρος αυτών (για ένα Ενδεικτικό Προϋπολογισμό ή και περισσότερους).
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα, έτους 2014.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας) από την Επιτροπή διενέργειας ιαγωνισμών Προμηθειών του Δήμου, στις 06/11/2013, ημέρα Τετάρτη. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης η 11:00π.μ..
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γενικότερα αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α, ήτοι σε 27.707,00€, ή ίση με το 5% επί του Ενδεικτικού ή των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών για τους οποίους κατατέθηκε προσφορά.
Περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24-09-2013 ημέρα Τρίτη.
Τα έντυπα του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του ήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.kiato.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την αναλυτική διακήρυξη και τα έντυπα του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σικυωνίων, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2742360158, 2742021103, fax 2742021103 (αρμόδιος υπάλληλος: Τσιοκάρας Ιωάννης).
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email