ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                              Κιάτο  02-09-2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                           

                                      

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της 14ης/02-09-2014    EKTAKTHΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ    ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

1.

Περί συζητήσεως για πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για το Σχολικό  έτος 2014-2015 και εξουσιοδότηση του προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης και την πληρωμή των καθαριστριών από τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής

 36/ 2014

65/30-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

2.

Περί συζητήσεως του αιτήματος  του κ. Ευαγγελόπουλου  Παναγιώτη (Πλειοδότη  του κυλικείου  του 1ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου) Περί τμηματικής καταβολής  της εγγύησης καλής εκτέλεσης  της σύμβασης ποσού 1.500,00 €

37/2014

66/30-07-2014

  ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ 


 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                              Κιάτο  02-09-2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                           

                                      

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

 

Της 14ης/02-09-2014    EKTAKTHΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ    ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

Περί συζητήσεως για πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για το Σχολικό  έτος 2014-2015 και εξουσιοδότηση του προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης και την πληρωμή των καθαριστριών από τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής

 36/ 2014

65/30-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας ΅Εκπαίδευσης

                   Ενταύθα

2.

Περί συζητήσεως του αιτήματος  του κ. Ευαγγελόπουλου  Παναγιώτη (Πλειοδότη  του κυλικείου  του 1ου  Γενικού Λυκείου Κιάτου) Περί τμηματικής καταβολής  της εγγύησης καλής εκτέλεσης  της σύμβασης ποσού 1.500,00 €

37/2014

66/30-07-2014

  ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ 

 1.- Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας ΅Εκπαίδευσης

 

      Ενταύθα

 


 

Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Κιάτο 29-07-2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                           

                                      

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 10ης/29-07-2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας των καυσίμων έτους 2015

30/ 2014

65/30-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Το Δήμο Σικυωνίων

1α .Δ/νση

     Περιβάλλοντος &

     Ποιότητας Ζωής

       Τμήμα Κινητού

       Μηχ/κου

         Εξοπλισμού               

                   Ενταύθα

1β. Τεχνική Υπηρεσία

                   Ενταύθα

2.

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 22.294,56€ προερχόμενο από τον Δήμο Σικυωνίων ως ( Β’ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων.

31/2014

66/30-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ

1.- Το Δήμο Σικυωνίων

(Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών)

       ΕνταύθαPrint Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                             Κιάτο 11-07-2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                           

                                      

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 9ης/10-07-2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

Περί απ’ ευθείας ανάθεσης εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή, για την οικονομική διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

24/ 2014

49/15-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Τον κ. Tσολάκο Γεώργιο (Λογιστή)

Πλατεία Πλουμιστού

Κιάτο       Ενταύθα

2.

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της Δόσχορη Αικατερίνης, σχετικά με την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ- 2ον ΓΕΛ Κιάτου

25/2014

50/15-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ

1.- Την κ. Καλλιανιώτη         Μαρίνα     (Δικηγόρο)

Kολιάτσου   38-40

201-00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ

3.

Περί κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου   του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

26/2014

51/15-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ

1.- Τον κ. Οικονόμου Ηλία

Δημοκρατίας   10

     200-06 ΒΡΑΧΑΤΙ

4.

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της κ. Παπαβασιλείου Κων/νας, σχετικά με την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου καθώς και καταγγελία της μίσθωσης αυτής.

27/2014

52/15-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ

1.- Την κ. Καλλιανιώτη         Μαρίνα     (Δικηγόρο)

Kολιάτσου   38-40

201-00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ


5.

Καταγγελία της σύμβασης για το κυλικείο του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου και ορισμό δικηγόρου   για την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων

28/2014

53/15-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ

1.- Την κ. Καλλιανιώτη         Μαρίνα     (Δικηγόρο)

Kολιάτσου   38-40

201-00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ

6.

Περί καθορισμό όρων   δημοπρασίας κυλικείου στο 1ον Γενικό Λύκειο Κιάτου.

29/2014

54/15-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΝΑΙ

1.- Τον Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Κιάτου.

Β. Παπαβασιλείου   12

202-00 ΚΙΑΤΟ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2ης/2014 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     Κιάτο 03- 07-14

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                            

Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 2ης/03-07-2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων   Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας         Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56€ (2η δόση)

05/2014

     10 /03-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

             Ενταύθα

2.

Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

06/2014

   11/03-07-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.-Δημοτικό Συμβούλιο του ΔήμουΣικυωνίων

             Ενταύθα

Κοινοποίηση:

1.-Διευθύντρια του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

Σόλωνος 24

202-00 ΚΙΑΤΟ

2.-Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας

Κολοκοτρώνη 52

201-00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                Κιάτο 25-06-2014

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ         

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                         

                                      Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 8ης/20-06-2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

Επιχορήγηση στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου ποσού 729,64€ προερχόμενο από το Ινστιτούτο Εκπαίδευση

  22/2014

36/25-06-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Το 1ον Γυμνάσιο

     Κιάτου

             Ενταύθα

2.

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (23.000,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2014, κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών

Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη των χρημάτων από τον Δήμο.

23/2014

37/25-6-2014

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Tο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου μας.  

         Ενταύθα                  

Print Friendly, PDF & Email