ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Της αριθ. 7/2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 8-4-2011 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                Κιάτο   11- 4 – 2011

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  7 /  2011   ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

της  8 – 4 – 2011

 
ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει για τις ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ-

Αριθ.Απόφ. 

Print Friendly, PDF & Email