ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 14- 11 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 27/ 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 11 – 11 – 2011
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης επί εγγράφου διαμαρτυρίας Δημοτών.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 510 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Συζήτηση και λήψη για την εκπόνηση οριστικών μελετών με τίτλο: «Αποπεράτωση του διατηρητέου κτιρίου Τσίλλερ».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 511 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Εγκριση προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Αποπεράτωση αύλειου
χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Μεσσινού».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 512 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. Ε του έργου : «Κατασκευή
δικτύου ύδρευσης οικ. Καρτέρι Τ.Δ. Καστανιάς» της αριθ. 41/2010 μελ.
Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 513 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικής οδοποιϊας Τ.Δ.» της αριθ. 39/2010 μελ. Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 514 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Εγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Στυμφαλίας», της αριθ. 30/2010 μελ. Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 515 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Δημοτική οδοποιϊα Τ.Δ. Ψαρίου», της αριθ. 24/2010 μελ. Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 516 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδου για κατασκευή κτιρίου στέγασης Δημοτ. Σχολείου Μουλκίου – Αρχαίας Σικυώνας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 517 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοπή των κυπαρισσιών στο χώρο του Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Πασίου. (Εξ αναβολής).
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 518 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Οικονομική ενίσχυση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 519 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Εγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 520 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Συνολική Θεώρηση Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης του Ορεινού Οικισμού Φενεού, Τ.Κ. Φενεού Δήμου Σικυωνίων» μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 521 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της επιστολής ενημέρωσης δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 522 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Εγκριση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων, «Η Μηκώνη».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 523 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Εγκριση Διετούς Προγράμματος χρηματοδότησης 2011 – 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 524 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Εγκριση Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 525 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Εγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 526 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Εγκριση Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.ΔΕ.Δη.Σ).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 527 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Εγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 528 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Σύσταση Επιτροπής διαχείρισης και ανάπτυξης ασυρμάτου ευρυζωνικού δικτύου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 529 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

15. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2011.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 530 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχν. Προγράμματος οικον. Ετους 2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 531 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Επικαιροποίηση της αριθ. 280/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι 50% ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 532 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Ψήφιση πίστωσης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (Παράρτημα Ορεινής Κορινθίας) με θέμα: α) Το Κάπνισμα και οι επιπτώσεις του στην Υγεία», που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο 10ήμερο του Νοεμβρίου 2011 στο Γυμνάσιο Γκούρας και β) Πρώϊμος Καρκίνος Μαστού – από τη Διάγνωση στη Θεραπεία», που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2011 στη Γκούρα.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 533 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Ηρακλή Θάνου μετά και την αριθ. 35/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 534 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 535 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση των Αρχείων του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 536 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας παραδοσιακής φορεσιάς και φωτογραφικού υλικού στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 537 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διάθεση υπαλλήλου του Δήμου μας.
Αριθ.Απόφ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Η. για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Κιάτου.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ- ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 538 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 378/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αριθ. 3165/26.6.2009 εγγράφου της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ν. Κορινθίας με θέμα: Καθορισμός αριθμού αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων για τους πολεμιστές Κύπρου, άτομα με αναπηρία και πολυτέκνους».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 539 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Λήψη απόφασης επί της από 12.10.2011 αιτήσεως του Γ.Π.Σ. ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ -ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ σχετικά με την παραχώρηση χώρου για στέγαση των Γραφείων του.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 540 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2011 για πληρωμή οφειλών πρώην Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 541 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Αποδοχή παραίτησης του κ. Γεωργόπουλου Γιάννη από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 542 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Εγκριση 1ου Ανακ. Πίνακα του Εργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτ. Σχολείου Ψαρίου (αριθ. Μελ. 11/2010 Τεχν. Υπηρεσίας πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 543 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Κεφαλαρίου» της αριθ. 15/2008 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 544 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης οικ. Καρτέρι Τ.Δ. Καστανιάς» της αριθ. 41/2010 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 545 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Ύδρευση» της αριθ. 7/2009 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 546 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Δημοτική οδοποιία Τ.Δ.» της αριθ. 42/2010 της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 547 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση Αποχετευτικού Δικτύου (ΟΜΒΡΙΩΝ) Τ.Δ. εκτός Λαύκας και Ψαρίου» της αριθ. 48/2010 της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 548 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

35. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Καρτερίου Τ.Δ. Καστανιάς» της αριθ. 53/2010 της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 549 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

36. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Στυμφαλίας» της αριθ. 30/2010 της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 550 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

37. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 551 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

38. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 19005/19-9-2011 αιτήσεως της κ. Πάνου Ευαγγελίας περί τοποθέτησης απαγορευτικών εμποδίων έμπροσθεν του καταστήματός της ( Ψητοπωλείο ) στην οδό Λυκούργου στο Κιάτο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 552 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

39. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 18138/7-9-2011 αιτήσεως της κ. Γκανά Αλεξάνδρας περί τοποθέτησης απαγορευτικών εμποδίων έμπροσθεν του καταστήματός της (φροντιστήριο) στην οδό Αριστοτέλους 37 στο Κιάτο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 553 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

40. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Τσήρου επί της οδού Περιάνδρου 49 στο Κιάτο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 554 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email