ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 23/03/2011
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 4259
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων διακηρύσσει ότι την 30/03/11 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες γραπτές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 24.362,80 με το Φ.Π.Α. και πηγή χρηματοδότησης έσοδα Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου (Γ. Γεννηματά 2, 20200 Κιάτο) την παραπάνω ημέρα και ώρα ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθμ. 7/11 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) προμηθευτές ημεδαποί & αλλοδαποί, β) νομικά πρόσωπα ημεδαπά & αλλοδαπά, γ) συνεταιρισμοί καθώς και δ) ενώσεις προμηθευτών που θα υποβάλουν κοινή προσφορά, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού € 1.219,00 η οποία θα πρέπει να εκδοθεί από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή το ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κ. Π. Μακαβέλου τηλ. 2742360112).
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email