ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκυρήξεις
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

Κιάτο 10-12-2021

Αρ. πρωτ : 17740

.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής»

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ψηφιακού Μουσείου Νερού Δήμου Σικυωνίων και Εφαρμογές Ανάδειξης-Προβολής», συνολικού προϋπολογισμού 246.729,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι 198.975,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (CPV: 72000000-5, 72262000-9, 79822500-7), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τα διατάξεις της οικείας διακήρυξης.

Αναθέτουσα αρχή:                        ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:            Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΚΙΑΤΟ. Τ.Κ. 20200

Διεύθυνση διαδικτύου:                www.kiato.gov.gr

Αρμόδιος για Πληροφορίες:       Τσιοκάρας Ιωάννης

Τηλέφωνο επικοινωνίας:            2742360158

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου  Νερού, το οποίο θα φιλοξενεί το σύνολο του ψηφιοποιημένου αρχείου (έγγραφα, αντικείμενα) της περιοχής, καθώς η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης του πολιτιστικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής, που θα στηρίζεται σε τεχνολογίες συστημάτων διαχείρισης τελικού Προορισμού (Destination Management System) και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των πολιτιστικών  μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των τουριστικών υποδομών και των αξιοθέατων του Δήμου Σικυωνίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννιά ευρώ (246.729,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 198.975,00€) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» σύμφωνα με την Α.Π.: 5192/17.06.2021 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΜΤΨ46ΜΤΛ6-Μ30) του αν. Υπουργού Εσωτερικών.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 17175/02-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009657033), (ΑΔΑ: 6ΛΗΩΩ1Θ-3Σ4) για την ανάληψη υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 477 καταχώρησης  στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, (α/α Συστήματος: 145961).

  • Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 13-12-2021, 15:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18-01-2022 και ώρα 15:00.
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 21-01-2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)   τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, στην ελληνική γλώσσα και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των  τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (3.979,50€).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Παράταση ή τροποποίηση της σύμβασης με αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου δεν είναι δυνατή.

Τυχόν δικαίωμα προαίρεσης δεν υφίσταται.

Η Διακήρυξη διατίθεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.kiato.gov.gr.

Τα έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (α/α Συστήματος: 145961).

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 145961).

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

  Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Διακήρυξη Ψηφιακού Μουσείου ΑΔΑΜ

Print Friendly, PDF & Email