ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIKTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκυρήξεις

Διαγωνισμός για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 417.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 13/2021) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α:192413

Print Friendly, PDF & Email