ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκυρήξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 2α του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Συνοπτικός διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Σικυωνίων». Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 56.451,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.kiato.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27η/08/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο την 29η/08/2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον κύριο του έργου ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 (έξι) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο Κορινθίας στα Γραφεία της Τ.Υ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, αρμόδιοι υπάλληλοι Τιμολέων Χασιώτης, Κατσιμπούλας Βασίλειος (τηλ.: 2742360107,162, Φαξ: 2742023562), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.__

 

20180209-TEYD_v1.0_22.2019 20180209-TEYD_v1.0_22.2019_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΕΠ_signed ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

Print Friendly, PDF & Email