ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Κιάτο, 10-03-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 2314

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τακτικής συντήρησης των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων διακηρύσσει ότι στις  27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:30 πμ. (έναρξη) μέχρι και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020» (CPV:50110000-9), σύμφωνα με την αριθ. 01/2020 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.390,66€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (59.992,47€ χωρίς ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από Ίδια Έσοδα του Δήμου Σικυωνίων και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κ.Α. 02.10.6263.002, 02.20.6263.002, 02.30.6263.002, 02.70.6263.002 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (1ος όροφος) του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ.: 20 200, Κιάτο) και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πρωτοκολλούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των προς εκτέλεση ομάδων εργασιών (για όλες τις Ομάδες Εργασιών) είτε για μία Ομάδα Εργασιών ή και περισσότερες.

Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2020.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της Ομάδας ή των Ομάδων Εργασιών για την (τις) οποία (ες) κατατέθηκε προσφορά, εκτός Φ.Π.Α.. Για το σύνολο της υπηρεσίας το ποσό ανέρχεται σε πεντακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (599,92€).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων και καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον τύπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kiato.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων των τευχών της διακήρυξης και της μελέτης στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο, Τ.Κ. 20200, τηλ: 27423 60158 FAX: 27420 21103, (αρμόδιος υπάλληλος κος Τσιοκάρας Ιωάννης), τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2020

Print Friendly, PDF & Email