ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

«ANAKATAΣΚΕΥΗ   ΓΕΦΥΡΑΣ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»

CPV 45221111-3

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 16η του μηνός Ιούλη του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ANAKATAΣΚΕΥΗ   ΓΕΦΥΡΑΣ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Ιούλη 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.     

Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τη αριθ. 9/2020, μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των 1.403.225,81 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό του  1.740.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.399.098,91 € και αναλύεται κατά κατηγορία έργου ως εξής:

Για έργα κατηγορίας       ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ                     ποσόν 1.399.098,91 €

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016, ποσού 4.126,90 €.

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.kiato.gov.gr.

Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08-07-2020, το αργότερο στις 10-07-2020.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 03-06-2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 28.000,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 (έξι) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΔΕΚΑΟΧΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Το έργο χρηματοδοτείται: Από Επιχορήγηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (κωδ. έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.) με ποσό 1.200.000,00 €, από ΣΑΤΑ 2011 με ποσό 769,49 €, από ΣΑΤΑ 2011 (3η & 4η δόση) με ποσό 2.154,81 €, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2015 με ποσό 10.131,38 €, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2016 με ποσό 59.642,50 €, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2017 με ποσό 69.319,17 €, από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2018 με ποσό 228.849,26 € και από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών 2019 με ποσό 169.133,39 €.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο Κορινθίας στα Γραφεία της Τ.Υ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, αρμόδιος υπάλληλος Βασίλειος Παπαβασιλείου (τηλ.: 2742360106 Φαξ: 2742023562), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Κιάτο     29 -06-2020

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1.TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ-signed 10.ΣΤ1-signed 11.ΣΤ2-signed 12.ΣΤ3-signed 13.ΣΤ4-signed 14.ΣΤ5-signed 15.Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___290620-signed 16.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.ΜΗΤΡΩΟ-signed 17.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.ΜΗΤΡΩΟ-signed 18.ΤΕΥΔ 19.ΤΕΥΔ-signed 2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-signed 3.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-signed 4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-signed 5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ-ΕΤΕΠ-signed 6.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)-signed 7.Α1-signed 8.Α2-signed 9.Α3-signed

 

Print Friendly, PDF & Email