ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο  10/04/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Αριθ. Πρωτ: 2877

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Απορριμματοφόρο όχημα, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3 34144512-0 ΤΕΜ 1 129.032,26 129.032,26
ΣΥΝΟΛΟ: 129.032,26
Φ.Π.Α. 24 %: 30.967,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 160.000,00

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από επιχορήγηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (αριθ. πρωτοκ.: 83385/22-11-2019), είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 στον Κ.Α. 02.20.7135.004 και έχει εκδοθεί η αριθ. 188/2020 Α.Α.Υ..

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 90745).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 13-04-2020, 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30-04-2020 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06-05-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε χίλια διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.290,32 €).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα ισχύει για ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης των υλικών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και τρεις (3) μήνες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια όχημα στο αμαξοστάσιο του Δήμου εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού, πλήρως λειτουργικό, έτοιμο για χρήση, με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Τα έντυπα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα από 13-04-2020 και ώρα 15:00, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 90745).

 

 

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 2020 ΑΔΑΜ

Print Friendly, PDF & Email