ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κιάτο  19/02/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Αριθ. Πρωτ: 1540

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την «Προμήθεια ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 96.666,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 119.865,85 (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).

Αναλυτικά η συνολική προμήθεια έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων 44613700-7 ΤΕΜ 373 242,00 90.266,00
2 Ατομικοί πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 120 λίτρων 44613700-7 ΤΕΜ 200 32,00 6.400,00
ΣΥΝΟΛΟ: 96.666,00
Φ.Π.Α. 24 %: 23.199,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 119.865,84

Προσφορές υποβάλλονται για τον συνολικό προϋπολογισμό.

Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος του προϋπολογισμού (γραμμή 1 ή γραμμή 2) θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από επιχορήγηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (αριθ. πρωτοκ.: 83385/22-11-2019), είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 στον Κ.Α. 02.20.7135.005 και έχει εκδοθεί η αριθ. 25/2020 Α.Α.Υ..

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 86179).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 20-02-2020, 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-03-2020 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 11-03-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε εννιακόσια εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 966,66€.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα ισχύει για ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης των υλικών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και δύο (2) μήνες.

Η παράδοση των κάδων απορριμμάτων θα γίνει τμηματικά.

Στην σύμβαση περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η παράδοση των κάδων σε χώρο του Δήμου, έτοιμων προς χρήση και σε πλήρη λειτουργία.

Τα έντυπα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα από 20-02-2020 και ώρα 15:00, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 86179).

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ κάδων απορριμμάτων 2020 ΑΔΑΜ

Print Friendly, PDF & Email