ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

 

 

    •   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  •        «Υποδομές Μεταφορών,

          Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 

 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», CPV: 45300000-0, Κωδικός Πράξης/ MIS (ΟΠΣ): 5029329.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ. Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τη αριθ. 02/2018, μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των 564.516,13  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 700.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.kiato.gov.gr.

Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04η-12-2019, το αργότερο στις 06-12-2019.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 03-06-2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 11.290,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 (έξι) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ως Πράξη με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», και χρηματοδοτείται με το ποσό των 700.000,00 € από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων                                         (Κωδ. ΣΑΕ 2019ΣΕ27510097).

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσοστό  80% και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. με ποσοστό 20%.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο Κορινθίας στα Γραφεία της Τ.Υ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, αρμόδιοι υπάλληλοι Κων/να Φίλη, Μιχάλης Μαθιόπουλος (τηλ.: 2742360119,115 Φαξ: 2742023562), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Κιάτο 19-11-2019

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 TOMH B-B-signed Z.N.1-signed ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-signed ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ-signed ΕΞΩΦΥΛΛΟ-signed ΗΛ.1-signed ΗΛ.2-signed ΚΑΤΟΨΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ-signed ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ-signed ΚΛ.1-signed ΜΗΤΡΩΟ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___191119 ΟΨΗ 1-signed ΟΨΗ 2-signed ΟΨΗ ΙΙΙ & ΙV-signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΜΕΛΕΤΗ 02.2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ-signed ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-signed ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-signed ΣΑΥ-signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-signed ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-signed ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-signed

 

20180209-TEYD_v1.0_02.2018 ΤΕΥΔ.signed

Print Friendly, PDF & Email