ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Κιάτο  22-05-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 6089

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αναλυτικά ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού με σκοπό την παροχή προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα σε δύο (2) παραλίες του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα στην παραλία του Κ. Διμηνιού και στην παραλία που προσδιορίζεται μεταξύ των οδών Σωφίλου και Παπαφλέσσα (ευρύτερη περιοχή), στο Κιάτο (CPV: 33193000-9), με συνολικό προϋπολογισμό 102.790,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 119.957,60 € (συμπ/νου των Φ.Π.Α. 13 % και 24 %).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η σύμβαση χρηματοδοτείται από τη ΣΑ Ε1551 (κωδικός εναρίθμου έργου 2018ΣΕ15510090). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.60.7135.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σικυωνίων (υπ’ αριθμ. 309/2019 ΑΑΥ).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 8135/2726/Α3/30.11.2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5022254.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 73980).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:  23-05-2019 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:           10-06-2019 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 13-06-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των υπό προμήθεια ειδών, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1 %) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι χίλια είκοσι οκτώ ευρώ (1.028,00 €).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία και χρήση, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Τα έντυπα του διαγωνισμού αναρτώνται και παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr,

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 73980).

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜΕΑ ΑΔΑΜ

Print Friendly, PDF & Email