ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Κιάτο  19/12/2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 20364

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου, ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος, αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π.» (1η Ομάδα της αριθ. 17/2022 μελέτης) και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV Μ.Μ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Φορτηγό ανατρεπόμενο αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π. 34134200-7 ΤΕΜ 1 120.967,74 120.967,74
ΣΥΝΟΛΟ: 120.967,74
Φ.Π.Α. 24 %: 29.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 150.000,00

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ») (αριθ. πρωτοκ.: 50300/28.07.2022 και 64403/05.10.2022 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 68484/16.10.2020 απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ), είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 στον Κ.Α. 02.62.7131.004 και έχει εκδοθεί η αριθ. 483/19019/29-11-2022 Α.Α.Υ..

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 176870).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 22-12-2022, 13:00.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 16-01-2023 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει στις 18-01-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε χίλια διακόσια δέκα ευρώ (1.210,00 €).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού και θα ισχύει για ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης των υλικών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και τρεις (3) μήνες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια όχημα στο αμαξοστάσιο του Δήμου εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού και την ανάρτησή του στο ΚΗΜΔΗΣ, πλήρως λειτουργικό, έτοιμο για χρήση, με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Τα έντυπα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα από 22-12-2022 και ώρα 15:00, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr, α/α Συστήματος: 176870).

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ φορτηγού τελική ΑΔΑΜ

Print Friendly, PDF & Email