ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», προϋπολογισμού μελέτης 2.780.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (Αρ.Μελέτης: 13/2020) με αριθμό διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) : Α/Α:184843

 

 

Print Friendly, PDF & Email