ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κιάτο  26/08/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 10311

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σικυωνίων για τΟ έτΟΣ 2021» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση επί της διαμορφούμενης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 100.452,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 124.560,48 (συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%).

Η συνολική προμήθεια αφορά σε πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5) ποσότητας 132.000,00 λίτρων.

Η προμήθεια αφορά τα Ν.Π. Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο προϋπολογισμός της έχει χωριστεί σε επιμέρους 2 Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους κάθε Φορέα και θα βαρύνει Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του κάθε Φορέα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α Συστήματος: 136162).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 27-08-2021, 15:00.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών: 15-09-2021, 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20-09-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά και που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε εξακόσια εννέα ευρώ (609,00€) για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμό, σε τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ (396,00€) για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό ή χίλια πέντε ευρώ (1.005,00€) για το σύνολο της προμήθειας.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο προμηθευτής που ανακηρύσσεται ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με το Νομικό Πρόσωπο για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί και ανάλογα με τον Τμηματικό Προϋπολογισμό για τον οποίο ο ανάδοχος έχει καταθέσει προσφορά.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των υγρών καυσίμων θέρμανσης ορίζεται μέχρι και τις 31-12-2021.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του κάθε Φορέα και κατόπιν εντολής του.

Τα έντυπα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και παρέχονται ελεύθερα, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kiato.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 136162).

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2021 ΑΔΑΜ

Print Friendly, PDF & Email