ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

Κιάτο 31/05/2021

Αρ. Πρωτ.:  5286

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΑΑ) 2014 – 2020»

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

  • ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε Στοιχεία Ενεργητικού,
  • ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας,
  • ΔΡΑΣΗ: 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων»

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 

 «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 17η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0022110275 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με CPV: 45232120-9.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – H/M, με προϋπολογισμό  684.688,66  ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τον Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 15/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των 689.516,13  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 855.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.kiato.gov.gr.

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 8η-06-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11-06-2021.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης  16-4-2021.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – H/M  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (13.500,00 €) ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη (ΠΑΑ) 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2021ΣΕ08210010.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο Κορινθίας στα Γραφεία της Τ.Υ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, αρμόδιοι υπάλληλοι Λεωνίδας Μαστοράκος, Βασίλειος Κατσιμπούλας (τηλ.: 27423.60167, 60162 Φαξ: 27420.23562), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

  Κιάτο, 31/05/2021

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΣΧΕΔΙΑ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email