ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Κιάτο 27/11/2020

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           Αρ.Πρωτ.: 12316

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων»

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει την διεξαγωγή Ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων», CPV: 71335000-5, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 37 του Ν. 4482/2017.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 17η-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23η-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Η Μελέτη  ανήκει στην κατηγορία 9 (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές), με προεκτιμούμενη αμοιβή  56.726,97€ (δαπάνη μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας, τευχών Δημοπράτησης Σχεδίων κατόψεων ) , 8.509,05 €  απροβλέπτων  (βάσει της παρ. 8α άρθρου 53 Ν.4412/2016)  και  15.656,64 €  Φ.Π.Α. (24%)

Ο προϋπολογισμός της  δημοπρατούμενης μελέτης, με βάση τη αριθ. 03/2020, μελέτης  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των   80.892,66ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.kiato.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα  07/12/2020  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις Παρασκευή 11/12/2020.

Η διακήρυξη της Μελέτης  έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Μελετών (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 03/06/2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Μελέτες  κατηγορίας  9  (Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.300,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα 6 (έξι) μηνών , από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης της σύμβασης είναι ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα της υπογραφής της.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΠΔΕ  Υπ.ΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010), με το ποσό των 65.720 €, από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020 με ποσό 2.902,00€  & από  έσοδα Δήμου με ποσό 12.270,66 €.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο Κορινθίας στα Γραφεία της Τ.Υ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, αρμόδιος υπάλληλος  Μιχαήλ Μαθιόπουλος  (τηλ.: 2742360115), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κιάτο, 01/12/2020

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Print Friendly, PDF & Email