ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προκυρήξεις

ΑΔΑ: 6ΓΙΩΩ1Θ-ΓΧΡ

Α.Π. 9345/24.6.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ 5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΟΣ- ΚΙΑΤΟΥ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία με έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την εκμίσθωση του καταστήματος, επί της οδού Μαυρούλια αρ. 5, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» με φορέα Διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, με τους παρακάτω όρους:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων, έχει στην αποκλειστική κυριότητά του ένα ακίνητο, ευρισκόμενο στη Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου, επί της οδού Μαυρούλια αρ.5, το οποίο αποτελείται από ισόγειο κύριο χώρο εμβαδού 183,35 τ.μ. και ισόγειο βοηθητικό χώρο εμβαδού 53,87 τ.μ., ήτοι συνολικής επιφάνειας 237,22 τ.μ.. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των γραπτών προσφορών ορίζεται η 2η μηνός Σεπτεμβρίου 2022 με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. (Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενδέχεται να αλλάξει αναλόγως της ημερομηνίας ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών).

Κάθε ενδιαφερόμενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του (πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) εντός κλειστού φακέλου και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτοπροσώπως, όπου θα λαμβάνει βεβαίωση υποβολής προσφοράς ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία θα δηλώσουν την πρόθεση τους να μισθώσουν το συγκεκριμένο κατάστημα καθώς και το μίσθωμα που επιθυμούν να καταβάλλουν μηνιαίως (ολογράφως και αριθμητικώς), υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται κατωτέρω. Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

«ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Γεωργίου Γεννηματά 2, 20200 Κιάτο. Υπόψη «ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Κ.Α.Δ.».

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής των προσφορών, αυτές να περιέρχονται οπωσδήποτε εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη (απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία, ή αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής ή φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης) και πρωτοκολλούνται. Δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά το πέρας της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία εντός της ως άνω ορισθείσας ημερομηνίας. Η υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου της προσφοράς ή για την μη προσήκουσα κατάσταση του φακέλου αυτού ή για το περιεχόμενου του. Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας με οποιονδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλώνται.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος, ορίζεται το ποσόν των 2.125,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 3,6%, σύμφωνα με την έκθεση μισθωτικής αξίας που συντάχθηκε από πιστοποιημένη εκτιμήτρια.

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και μισθωτή, καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή της. Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται μέχρι την 10η εκάστου μηνός, χωρίς άλλη ειδοποίηση προς το μισθωτή. Σε περίπτωση καθυστερήσεως εγκαίρου πληρωμής των μισθωμάτων ή παραβάσεως οιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας διακήρυξης ή του μισθωτηρίου όλων χαρακτηριζομένων ουσιωδών, ο εκμισθωτής δικαιούται να κάνει έξωση στο μισθωτή εκ της κατοχής του μισθίου, θεωρουμένης αυτοδικαίως λυμένης της συμβάσεως καθώς και να απαιτήσει την είσπραξη των μισθωμάτων με κάθε νόμιμο μέσο.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αίτηση του μισθωτή και κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου (ενεργόν αυτό ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης) πριν από την προβλεπόμενη λήξη, για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο της αρχικής μίσθωσης, με μίσθωμα για το χρόνο της παράτασης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, αυξανόμενο κατ’ έτος σε ποσοστό 75% επί της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής επί του μισθώματος του προηγούμενου έτους. Η ως άνω παράταση θα λαμβάνει χώρα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μισθωτής είχε κατά την διαρρεύσασα μισθωτική περίοδο συμμορφωθεί προς τους όρους της παρούσης και κατέβαλλε εγκαίρως όλες τα μισθώματα, διαφορετικά ο Δήμος δικαιούται να αρνηθεί την παράτασή της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
 3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 1. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς το Δήμο Σικυωνίων .
 2. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά ή δεν παρουσιάσουν εγγυητή. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή. Εφόσον ο συμμετέχων τυγχάνει νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή έγγραφα ΓΕΜΗ καθώς και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ ότι δεν υπάρχει άλλη τροποποίηση. Σε περίπτωση Α.Ε., εκτός της ταυτότητας του καταθέτοντος και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ι.Κ.Ε., από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, η προσφορά κατατίθεται από τα ίδια ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

Εφόσον για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δημοπρασία έχει δοθεί εντολή σε τρίτο πρόσωπο απαιτείται η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εκ του οποίου να προκύπτει η ρητή εντολή περί εκπροσώπησης του φυσικού/νομικού προσώπου στην εν λόγω δημοπρασία.

 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκ της οποίας να προκύπτει ότι:
 • ο συμμετέχων και ο εγγυητής έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
 • ότι δεν είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητούνται με την παρούσα καθώς και
 • ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφθείσα σύμβαση με το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.
 • Εφόσον ο συμμετέχων ή ο εγγυητής τυγχάνει νομικό πρόσωπο, πλέον της ως άνω, απαιτείται και δεύτερη υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εκ της οποίας να προκύπτει ότι:
 • δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία πτώχευσης, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό,
 • δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης,
 • δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού € 375,00. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, από άλλη καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ποσού ίσου με το μίσθωμα έξι

(6) μηνών, όπως αυτό θα προκύψει από τη δημοπρασία, η δε χρονική της διάρκεια αυτής θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά το πέρας της σύμβασης.

Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους, θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 • Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου/νομικού προσώπου καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου και του εγγυητή για συμμετοχή σε δημοπρασία.
 • Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων ότι το συμμετέχον φυσικό πρόσωπο/νομικό πρόσωπο καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, και ο εγγυητής, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο ή ότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους αυτής (Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με το άρ. 285 του ν. 3463/2006 – Α’ 114).
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου, του συμμετέχοντος φυσικού προσώπου καθώς και του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, ανά περίπτωση, και του εγγυητή.
 • Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και του εγγυητή του ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης του μισθίου την οποία και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι δε θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο για άλλους λόγους πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα Διακήρυξη.

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος ή να έχουν εκδοθεί μέσω διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού κράτους gov.gr . Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της προκήρυξης:

α)θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα

β)θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.kiato.gov.gr

γ)Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο – πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ- σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4727/2020 (Α’ 184).

Επίσης, σχετική ανακοίνωση για τη δημοπρασία, αναρτάται με μέριμνα της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, η δε έναρξη της διαδικασίας θα γίνει μετά την εν λόγω δημοσίευση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής μας από την ως άνω αναφερόμενη αρχή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων – Τμήμα Εσόδων και     Περιουσίας,     (τηλέφωνα:     2742360138-139),     καθώς      και      με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο: d.sikyonion.oik@1497.syzefxis.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email