ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προκυρήξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αρ. Πρωτ.: 1679

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Ημ/νία:01/02/2023

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Διακηρύσσει ότι:

 

 

Θα διεξαχθεί φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης ισογείου δημοτικού ακινήτου, επιφανείας 79,19 τ.μ.  που βρίσκεται στο κτήριο της πρώην Κοινότητας Λαλιωτίου και θα χρησιμοποιηθεί ως «καφενείο-ψησταριά-σνακ μπαρ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α’ 77),  στις 21 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη, από ώρα  10:00 έως 11:00 π.μ. στην αίθουσα 4 του Δημοτικού Συμβουλίου, από την αρμόδια Επιτροπή.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 170,00 μηνιαίως.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος έτσι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια με δικαίωμα παράτασης  για άλλα έξι (6) χρόνια, κατόπιν απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.     

 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

 1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
 2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
 3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 4. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προς το Δήμο Σικυωνίων.
 6. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα δικαιολογητικά ή δεν παρουσιάσουν εγγυητή.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας,:

 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή. Εφόσον ο συμμετέχων τυγχάνει νομικό πρόσωπο, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του. Ειδικά για τις Α.Ε. που θα καταθέσουν προσφορά, εκτός της ταυτότητας του καταθέτοντος και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβούλιου της Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι  Ομόρρυθμες Εταιρείες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ι.Κ.Ε., από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού έως και την ημέρα του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, η προσφορά κατατίθεται από τα ίδια ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, εκπροσώπου της εταιρίας εφόσον συμμετέχει νομικό πρόσωπο ή φυσικού προσώπου εφόσον συμμετέχει φυσικό πρόσωπο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας προκήρυξης  και  αποδέχεται  τους  όρους  αυτής πλήρως και  ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και ότι δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα και του εγγυητή του θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι:
 • Δεν έχει κινηθεί διαδικασία πτώχευσης σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό
 • Δε βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή και εκκαθάρισης
 • Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
 • Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από συναφθείσα σύμβαση μεταξύ της εταιρίας του και Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.
 • Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
 • Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή σύσταση παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίση με το 10% της πρώτης προσφοράς μισθωμάτων ενός έτους, ήτοι 204,00 €. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης, από άλλη καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, ίση με το 10% του συνολικού επιτευχθέντος μηνιαίου τιμήματος ενός έτους που προέκυψε από τη δημοπρασία, η δε χρονική της διάρκεια θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά το πέρας της σύμβασης.

Όσον αφορά τους λοιπούς συμμετέχοντες, οι εγγυήσεις συμμετοχής τους, θα επιστραφούν ατόκως εντός δεκαημέρου από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 • Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος ή του εκπροσώπου της εταιρίας ή του διαχειριστή και του εγγυητή για συμμετοχή σε δημοπρασία. Όταν συμμετέχει νομικό πρόσωπο, απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για το ίδιο το νομικό πρόσωπο, πέραν του εκπροσώπου ή διαχειριστή του.
 • Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων ότι ο συμμετέχων ή ο εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής κατά περίπτωση και ο εγγυητής, δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο ή ότι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους αυτής (Δημοτική Ενημερότητα σύμφωνα με το άρ. 285 του ν. 3463/2006 – Α’ 114). Όταν συμμετέχει νομικό πρόσωπο, απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και για το ίδιο το νομικό πρόσωπο, πέραν του εκπροσώπου ή διαχειριστή του.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου τουλάχιστον τελευταίου εξαμήνου του συμμετέχοντος ή εκπροσώπου ή διαχειριστή ανά περίπτωση και του εγγυητή.
 • Αντίγραφο συμβολαίου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο συμμετέχων ή ο εγγυητής έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητο ή ακίνητα, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας βαρών και μη διεκδικήσεων από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο καθώς και φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συμμετέχοντος και του εγγυητή.

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν, θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, οι δε υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος ή να έχουν εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης  της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων – Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου και στα τηλέφωνα: 2742360138-139.

 

 

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email