Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από ιδιοκτησία του κ. Βυτινιώτη Χαρίλαου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10/6-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 210

Περίληψη: «Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από ιδιοκτησία του κ. Βυτινιώτη Χαρίλαου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6η του μηνός Μαϊου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας Παρασκευή και ώρα 7.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ.5453/11-4-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δή¬μαρχο, ο οποίος δεν παραβρέ-θηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος ΟΥΔΕΙΣ
2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος
3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας
4. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
5. Καρακούσης Ευάγγελος »
6. Καραδήμας Βλάσιος »
7. Τσιάνος Ιωάννης »
8. Μπάτσος Αντώνιος »
9. Ζάρκος Δημήτριος »
10. Kουτρέτσης Σπυρίδων »
11. Πανάγου Αθανάσιος »
12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης »
13. Μπούκης Γεώργιος »
14. Σταματόπουλος Γεώργιος »
15. Χρυσικός Παύλος »
16. Παπαθανασίου Ελένη »
17. Ζαχαριάς Χρήστος »
18. Χουσελάς Ευάγγελος »
19. Λέγγας Σπυρίδων »
20. Γεωργούσης Δημήτριος »
21. Θελερίτης Γεώργιος »
22. Χωρέμης Αναστάσιος »
23. Σπανός Κων/νος »
24. Χατούπης Νικόλαος »
25. Μακρής Βασίλειος »
26. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος »
27. Παπαδημητρίου Σωτήριος »

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 2. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού)3.Σπηλιώτης Δημήτριος(Κλημεντίου) 4. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 5. Πανάγαινας Κων/νος(Λαλιωτίου) 6. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 7. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 8. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 9. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 10. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 11. Γιαννάκαινας Αναστάσιος(Σικυώνος) 12. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 13. Μούκος Γεώργιος(Τιτάνης) 14. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου) 15. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας)16. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 17. Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 18. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 19. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 20. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 21. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 22.Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού) 22. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 3. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 4. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 5. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 6. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 7. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 8. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 9. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 10. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού) 11. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 12. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΥΔΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος 3. Κασμάς Αλέξανδρος
θέμα 17ον
Στο 17ον θέμα της ημερήσιας διάταξης Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από ιδιοκτησία του κ. Βυτινιώτη Χαρίλαου τόσο επί της οδού Δερβενακίων 48 όσο κα επί της οδού Μιαούλη 31 στο
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 3-5-2011 εισήγηση της Τ.Υ. που έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από ιδιοκτησία κου Βυτινιώτη Χάρη»
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθμ. 3345/08-03-2011 αίτηση του κου Βυτινιώτη Χάρη
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το οικόπεδο ιδιοκτησίας κου Βυτινιώτη είναι διαμπερές και έχει πρόσωπο τόσο στην οδό Δερβενακίων 48, όσο και στην οδό Μιαούλη 31 στο Κιάτο. Η αίτηση αφορά στην τοποθέτηση απαγορευτικών σημάτων στάσης και στάθμευσης οχημάτων, μπροστά από την είσοδο των οχημάτων στην παραπάνω ιδιοκτησία, όπου υπάρχουν διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης και στους δύο προαναφερθέντες δρόμους, λόγω της υψομετρικής διαφοράς τους.
Σχετικά με την παρούσα αίτηση, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται (σύμφωνα και με το άρθρο 34, παρ. 3, εδάφιο β του ΚΟΚ) θετικά για τη χορήγηση άδειας Parking στον παραπάνω αιτούντα τόσο στην οδό Δερβενακίων, όσο και στην οδό Μιαούλη.
Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να την ανακαλέσει.
Κατόπιν τούτων, το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείται να λάβει απόφαση επί του θέματος.
Ο συντάξας
Β. Παπαβασιλείου
Πολ. Μηχ. ΠΕ3 Η προϊσταμένη Τ.Υ.
Γεωργία Μαστέλλου
Αγρ. Τοπ. Μηχ. ΠΕ6

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά, αναφέροντας ότι στο παρών θέμα δεν ψηφίζει ο κ. Βυτινιώτης.

Το Συμβούλιο αφού υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

[Μειοψηφούντος του κ. Θελερίτη που ψήφισε παρών].

Παραχωρεί χώρο στάθμευσης, (μία θέση) επί της οδού Δερβενακίων 48, και (μία θέση) επί της οδού Μιαούλη 31, μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Βυτινιώτη, όπου υπάρχει διαμορφωμένο Parking, ώστε να μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται με τα οχήματά του.
Σε περίπτωση που αλλάξουν οι όροι (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ.) που δίδεται η παρούσα παραχώρηση, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να την ανακαλέσει.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 210/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 09-5-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email