Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδοκτησία του κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το Πρακτικό της  10/6-5-2011  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 211

Περίληψη: Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδοκτησία του κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου επί της οδού Δαβάκη 48 στο Κιάτο.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6η του μηνός Μαϊου 2011, ημέρα της εβδο­μάδας  Παρασκευή και  ώρα 7.30΄ μ.μ, συνήλθε  υπό την προ­εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε  τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ.5453/11-4-2011 έγ­γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό­θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ­βουλο και στο Δή­μαρχο, ο οποίος  δεν παραβρέ­θηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό­μιμη απαρ­τία, γιατί σε σύ­νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Λεονάρδος Αναστάσιος       Πρόεδρος                       &amp

Print Friendly, PDF & Email