Πίνακας 9/13ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 2013.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

Α΄προ ημερ. 98 Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σε αίτηση
διάταξης της Τσαμαντά Ελένης σχετικά με ζημιά που
προκλήθηκε στο αυτοκίνητό της.

Αποστολή:

1. 99 Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του
έργου «Αγροτική Οδοποιϊα (Τμήμα Α & Τμήμα Β) Ε.Ο.
Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα – Παναγία Δήμου
Σικυωνίων» Α’ Ειδικός προϋπολογισμός 2011

Υποβολή:

Εγκριση:

2. 100 Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση
πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων»
προϋπ. € 12.600,00

Υποβολή:

Εγκριση:

3. 101 Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή
αρδευτικού δικτύου στην Δ.Κ. Κιάτου (θέση
Ανατολική Τραγάνα)» προϋπ. € 7.200,00

Υποβολή:

Εγκριση:

4. — Αποσύρρεται

5. — Αποσύρρεται

6. 102 Καθορισμός όρων διακήρυξης για εργασίες
«Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων
από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» προϋπ. € 40.000,00

Αποστολή:

7. 103 Καθορισμός όρων διακήρυξης για Εργασίες
«Καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων»
προϋπ. € 42.500,00

Αποστολή:

8. 104 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

Αποστολή:

9. 105 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους
Για το έργο «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε.
Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

Αποστολή:

10. 106 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 2.460,00 της δικηγόρου
Παπαδοπούλου Σοφίας σε υπόθεση αίτησης ακύρωσης
Δημητρίου Στεργιούλη, περί ακύρωσης της αριθμ.
246/2011 οικοδομικής αδείας δημοτικού αναψυκτηρίου
στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνος (Βασιλικού) .

Αποστολή:

11. 107 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 375,15 της δικηγόρου
Παπαδοπούλου Σοφίας σε υπόθεση εκδίκασης αγωγής
αποζημιώσεως Λεονάρδου Παναγιώτη, ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Αποστολή:

12. 108 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 236,16 του δικηγόρου
Διονυσίου Αντωνάτου σε υπόθεση αίτησης Χαρίκλειας
Δημοπούλου, Ναπολέων και Ελένης συζ. Ναπολέων Κόφα
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης
ακινήτου.

Αποστολή:

13. 109 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 487,78 του δικηγόρου
Βασιλείου Τσατσάνη σε υπόθεση αίτησης Αναστασίου
Ραυτόπουλου του Ιωάννη ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου Τριπόλεως, σχετικά με την ακύρωση της υπ’
αριθμ. 267/2007 οικοδομικής αδείας.

Αποστολή:

14. 110 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 250,92 του δικηγόρου
Βασιλείου Τσατσάνη σε υπόθεση αίτησης Βασιλικής
Παπαντωνίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, σχετικά με την μετατροπή της σύμβασης
εργασίας της (πρόγραμμα STAGE) σε αορίστου χρόνου.

Αποστολή:

15. 111 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 236,16 της δικηγόρου Σοφίας
Σαρλή σε υπόθεση αίτησης του Παναγιώτη Παπουτσή
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης
ακινήτου.

Αποστολή:

16. 112 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 236,16 της δικηγόρου Σοφίας
Σαρλή σε υπόθεση αίτησης του Βασιλείου Καρατζά
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης
ακινήτου.

Αποστολή:

17. 113 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 236,16 της δικηγόρου
Σοφίας Σαρλή σε υπόθεση αίτησης της Ευγενείας Μπλέτα
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης
ακινήτου.

Αποστολή:

18. 114 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 236,16 της δικηγόρου Σοφίας
Σαρλή σε υπόθεση αίτησης του Πέτρου Μαγκιρίδη κ.λ.π.
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου,
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης
ακινήτου.
Αποστολή:

19. 115 Ανάκληση της αριθμ. 226/2011 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί απασχόλησης της υπαλλήλου Καραμάνη
Δήμητρας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αποστολή:

20. 116 Επιβολή προστίμου και δαπάνης καθαρισμού οικοπέδου
ιδιοκτησίας Φραντζή Βασιλείου μετά από εισήγηση του
Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος.

Αποστολή:

Κιάτο 26 Ιουνίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email